Súťaž o najlepšiu rybársku fotografiu 2018

Slovenský rybársky zväz

vyhlasuje

Fotosúťaž

O najlepšiu rybársku fotografiu 2018


Súťažné kategórie:

  1. Voda a príroda
  2. Podvodná fotografia
  3. Rybí predátor so svojou korisťou
  4. Ryby a rybári

Pravidlá súťaže:

Súťaže sa môže zúčastniť fotograf s trvalým pobytom v Slovenskej republike, a to bez ohľadu na členstvo v Slovenskom rybárskom zväze.

Do súťaže môžu byť zaradené len fotografie nasnímané na Slovensku – z tohto dôvodu je potrebné uviesť aj miesto, kde bola fotografia nasnímaná. Bez splnenia tejto podmienky fotografia nebude do súťaže zaradená!

Maximálny počet snímkov od jedného autora je 5 pre každú kategóriu. Snímky je potrebné zasielať v digitálnej podobe a to buď elektronicky na sekretariat@ssrzrada.sk, alebo prostredníctvom nosiča na CD na adresu Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina. Do poznámky k adrese uviesť „Fotosúťaž“.

Snímky musia byť zaslané v požadovanom formáte a kvalite. Odporúčame formát JPG, GIF alebo TIF vo veľkosti 3508×2480 (veľkosť A4 pri rozlíšení 300dpi). Kratšia strana snímku musí byť najmenej vo veľkosti 1575 obrazových bodov.

Každá fotografia musí byť zaslaná spolu s jej názvom a to takým spôsobom, že bude pomenovaná už ako súbor. Názov súboru (súťažnej snímky) musí byť malými písmenami, bez interpunkcie a medzier – miesto medzier použite podtržník. K fotografii je rovnako dôležité pripojiť aj zaradenie do súťažnej kategórie, miesto nasnímania fotografie a údaje o autorovi (meno a adresa, telefonický a mailový kontakt). Meno autora je potrebné doplniť k názvu fotografie (výsledný názov bude napr.: zlata_rybka_janko_hrasko.jpg).

(každý autor zaslaním fotografie do súťaže dáva súhlas pre SRZ so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. V súlade s § 33 zák. 618/2003 Zb. autorský zákon každý súťažiaci dáva organizátorom súťaže zaslaním fotografií do súťaže súhlas s ich použitím na účely propagácie organizátorov (SRZ,…), ich aktivít a špeciálne tejto súťaže. Súťažiaci poskytuje organizátorom nevýhradnú licenciu na použitie fotografie na účely propagácie v zmysle § 33 zák. 618/2003 Z.z. Súhlasí tiež v rámci tejto licencie so zverejnením podaných fotografií v tlačenej alebo elektronickej podobe v rámci súťaže bez nároku na honorár, a to nielen v tlačovinách vydávaných organizátormi súťaže, ale aj v rámci iných reklamných a propagačných prostriedkov. Licencia na použitie fotografií sa poskytuje bez časového a teritoriálneho obmedzenia s právom udeliť podlicenciu. Autorské práva zostávajú autorovi fotografie a pri použití fotografie sa použije autor snímky.)

V prípade ocenenia snímku „Cena firmy…“ získava na príslušnú snímku partnerská firma súhlas s bezplatným použitím snímku k propagačným a iným publikačným účelom partnerskej firmy.


Ceny:

  • Týždňový pobyt pre dve osoby v penzióne BESKYDY
  • Týždňový rodinný pobyt v penzióne ZLATÝ POTOK
  • Víkendový pobyt pre 4-člennú rodinu v Hoteli Arman***+

Uzávierka súťaže:

Súťažné snímky zasielajte do termínu 10.08.2018

Vyhodnotenie súťaže:

Vyhodnotenie súťaže bude prebiehať na výstave Agrokomplex Nitra dňa 19.8.2018 v nedeľu, pričom výherné fotografie určia návštevníci hlasovaním priamo na výstave.