20.5.2024, Traktor s príslušenstvom

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
pre zákazku realizovanú podľa kapitoly 3.1 Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „príručka“)

ďalšie informácie nájdete v priložených dokumentoch.

Prílohy:

Výzva

Kúpna zmluva

Čestné vyhlásenie k uplatňovaniu medzinárodných sankcií

Priloha č.1.1

Priloha č.1.2

Priloha č.1.3

Priloha č.1.4

Priloha č.1.5