Účasť Slovenského rybárskeho zväzu na výstave Agrokomplex 2016

V dňoch 18.-21. augusta sa Slovenský rybársky zväz zúčastnil najväčšej výstavy v rámci Slovenska – 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy, súbežne s ktorou prebiehala aj 11. národná výstava zvierat. Podľa štatistík sa tejto významnej udalosti každoročne zúčastňuje viac ako 100 tisíc ľudí, v roku 2015 to bolo viac ako 109 000 návštevníkov. Práve z tohto dôvodu sme nenechali nič na náhodu a pred výstavou sme zarezervovali plochu 40m², ktorá by mala zvládať aj zvýšený záujem zo strany návštevníkov. Tu je treba poznamenať, že prenájom plochy a výstavba stánku bola hradená z Environmentálneho fondu, takže rozpočet nezaťažil chod Sekretariátu Rady Slovenského rybárskeho zväzu. Našim zámerom bolo sústrediť sa na deti, ktorých sme očakávali dostatok, práve z dôvodu súbežne prebiehajúcej výstavy zvierat. Organizačne sme zabezpečili okrem zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu aj účasť vedúceho detského rybárskeho krúžku zo Štúrova – Štefana Peruteka s jeho najmenšími zverencami. Samozrejme, v rámci propagácie rybárstva sme okrem klasického vybavenia nášho stánku, zabezpečili aj rôzne hry a súťaže s rybárskou tematikou. Dospelí sa tak mohli pokochať nad preparátmi rôznych druhov rýb, ktoré obývajú slovenské revíry. Deti si zatiaľ mohli uloviť imitácie rýb na udicu, hádzať loptou na presnosť do obrazu ryby, kresliť obrázky, či riešiť rôzne testy s otázkami z rybárskeho prostredia. Z radov zamestnancov Slovenského rybárskeho zväzu sa zúčastnili – tajomník p. Ing. Ľuboš Javor, referent zarybňovania a ekológie vôd p. Ing. Tibor Krajč, PhD., vedúci výroby p. Ing. Bohuš Cintula, oblastní ichtyológovia p. Richard Štencl a p. Ing. Dušan Hajňuk a samozrejme nechýbal ani prezident p. RSDr. Rudolf Boroš.

Ako túto významnú udalosť vnímajú oni sa môžete dočítať už v nasledujúcich riadkoch.


RSDr. Rudolf Boroš – prezident SRZ:

„Dňa 21.08.2016 som bol účastný výstavy na Agrokomplexe v stánku SRZ. Znovu sa ukázalo, že bolo veľmi dobré rozhodnutie prezentovať sa na rôznych výstavách aj činnosť najväčšieho občianskeho združenia, ktorým je SRZ. Tak ako i na predchádzajúcich výstavách, o náš stánok bol veľký záujem. Výstava na Agrokomplexe bola čo do kvality, materiálnej i ideovej na najvyššej úrovni. Tu okrem predstavenia samotného SRZ bola veľká pozornosť venovaná mládeži, ktorá počas celého dňa bola aktívna a zaujímala sa nie len o výborne pripravené hry. Určite, že zaujímavé boli i ceny pre najlepších či najaktívnejších. Netreba zdôrazňovať, že záujem bol prejavený i rodičmi, ako i dospelými návštevníkmi. Títo sa zaujímali hlavne o pripravovanú verziu Stanov SRZ, či návrhu zákona o rybárstve, žiaľ tu nemali dostatok vedomostí. Prevažoval tak trochu skepticizmus, výmena názorov však bola vedená na požadovanej spoločenskej úrovni. Ďalej bol prejavený záujem o kúpu rôznych suvenírov, či už išlo o vankúše, šálky, ale i o plagát – ryby našich vôd, či ostatné malé spomienkové predmety. Na úspechu mali nemalý podiel i pracovníci sekretariátu SRZ a aktivistka zo ZO SRZ Nitra.

Do budúcna pre ďalšie zlepšenie je určite potrebné zaktualizovať video nahrávky, ktoré sa premietajú. Zaradiť sem prezentáciu úspechov, napr. športová činnosť – majstrov sveta. Najväčšie úlovky, možno prezentácia činnosti najaktívnejších ZO SRZ so zameraním na mládež, prezentácia výrobných stredísk, ale i výrobkov Slovrybu….“

Štefan Perutek – vedúci detského rybárskeho krúžku v Štúrove:

„25. až 26. augusta sa zúčastnilo naše občianske združenie Detský rybársky krúžok Štúrovo výstavy na Agrokomplexe v Nitre.  Sme hrdí, že nás Slovenský rybársky zväz pozval zúčastniť sa na projekte, ktorý bol určený hlavne pre deti a mládež. Dva dni sme pomáhali naplniť cieľ a tým bol, hravo priblížiť čaro ľudového rybárstva. Pomocou rôznych hier, kvízov  sme prišli k záveru, že v deťoch je tá iskierka, ktorú treba len rozvíjať systematickou prácou. Tie najmenšie detičky  nám svoje predstavy a zážitky priblížili svojimi kresbami a poviem vám, popritom som načúval ich rozprávaniu. Bolo to niečo nádherné ako zo seba dostávali tie úprimné detské myšlienky.

Osobne som veľmi rád, že v Žiline vznikla myšlienka rozhýbať prácu s deťmi, a najmä že sa aj zrealizovala. Považujem tento projekt za takú lastovičku, ktorá musí mať pokračovanie. Naša budúcnosť, teda naše deti si to zaslúžia. Oni budú tí, ktorí nás nahradia v budúcnosti a čo si vychováme to budeme mať. Výchovou môžeme dosiahnuť, že náš koníček nezanikne, ale naopak môže sa rozvíjať k potešeniu všetkých nás, čo vyznávajú taký skvelý koníček akým je rybárčenie. Na záver by som len parafrázoval jedného nemenovaného človeka „ Nik nespraví pre budúcnosť viac ako ten, čo svoje skúsenosti a čas venuje nezištne deťom“ .“

Ing. Bohuš Cintula – vedúci odboru výroby:

„Výstavy Agrokomplex som sa zúčastnil v nedeľu. Výstavu by som hodnotil veľmi pozitívne. Stánok SRZ spĺňal všetky parametre. Bol adekvátne veľký, zaplnený vystavovanými exemplármi. Bola možnosť prijať návštevy a ponúknuť malé občerstvenie. Veľmi sa mi páčilo aktívne zapojenie detí do diania výstavy, začo im bola ponúknutá malá odmena. Na zlepšenie by som navrhol vypracovať ešte viacej propagačných materiálov, nové videá o fungovaní zväzu, stredísk. Vyrobiť darčekové predmety s logom SRZ ako magnetky, pexeso, omaľovánky, prívesky, nálepky a pod…“

Ing. Dušan Hajňuk – oblastný ichtyológ pre západoslovenskú oblasť:

„Výstava z môjho pohľadu nebola neúspešná, ale nevenoval by som hlavnú pozornosť na deti, ale skôr by som zameral väčšiu pozornosť na propagáciu Slovenského rybárskeho zväzu, tým mám namysli do budúcna ukázať rybárom, ale i nerybárom rôzne činnosti, s ktorými sa stretávame počas celého roka. Osobne si myslím, že väčšia časť rybárov nesleduje činnosť SRZ- Rada Žilina vo forme internetových médií, preto si veľa ľudí myslí, že SRZ pre rybárov nič nerobí. Preto je z môjho pohľadu lepšie práve tam dať o tom ľuďom vedieť. Propagoval by som tieto činnosti vo forme fotiek, videí, vo forme letákov,… Ukázať ľuďom akú má dôležitú funkciu (úlohu) SRZ-Rada Žilina, čo všetko robí (nasádzanie rýb, ichtyologický prieskum, umelý výter, naše výrobné strediská, rybárska stráž, atď.) Do predaja by som odporučil dať odbornú literatúru, rôzne veci s logom SRZ ako kľúčenky, šiltovky, tričká, atď. Osobne si myslím, že sa nájdu ľudia, ktorí by takéto niečo radi uvítali. Truxor- veľmi veľa ľudí zaujal, ale každý bol zvedavý ako funguje. Nebola by zlá aspoň nejaká upútavka vo forme videa. Táto výstava pre deti isto bola spestrením, nedával by som deti úplne do pozadia, ale nevenoval by som výstavu sústredenú priamo na deti.“


To, či propagácia Slovenského rybárstva na podobných podujatiach má význam, sa už štatisticky v číslach určiť nedá. Isté však je, že záujem o lov zo strany najmenších – teda potenciálnych rybárov bol na výstave v Nitre počas celých štyroch dní skutočne obrovský, o čom svedčí aj počet približne 1500 odmenených detí zapojených do súťaží v našom stánku! Je to teda dobrým impulzom pre ďalšiu snahu nájsť spôsoby, akými dostať deti a mládež k našim revírom. Predsa, súčasný stav si to doslova vyžaduje!


01. Stánok SRZ pred zahájením výstavy 01

Stánok SRZ pred zahájením výstavy

01. Stánok SRZ pred zahájením výstavy 02

Stánok SRZ pred zahájením výstavy

02. Záujem detí o pripravené súťaže bol obrovský

Záujem detí o pripravené súťaže bol obrovský

03. Rovnako tak nám najmenší rybári mohli nakresliť aj rôzne príhody od vody

Rovnako tak nám najmenší rybári mohli nakresliť aj rôzne príhody od vody

04. Na najmenších dohliadali zamestnanci SRZ

Na najmenších dohliadali zamestnanci SRZ

05. Samozrejme nemohla chýbať ani spoločná fotka s tajomníkom SRZ - Ing. Ľubošom Javorom

Samozrejme nemohla chýbať ani spoločná fotka s tajomníkom SRZ – Ing. Ľubošom Javorom