Upozornenie pre rybárov vo veci OR Dolnostredské

Vážená rybárska verejnosť,

Revír č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské je predmetom niekoľko rokov trvajúceho súdneho sporu. Slovenský rybársky zväz spolu s MsO SRZ Sereď podal dňa 29.03.2018 správnu žalobu, ktorou sa domáha zrušenia Rozhodnutia Ministra životného prostredia SR č. 2913/2018-9.2 ako aj rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 o odobratí revíru. Vec je vedená na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 6S/50/2018 a doteraz nebola právoplatne skončená.

Slovenský rybársky zväz podniká všetky dostupné právne kroky, aby uvedený revír zostal v jeho užívaní. Ministerstvo životného prostredia SR zotrváva na svojom právom názore, že nadobudnutím právoplatnosti Rozsudku Najvyššie správneho súdu Slovenskej republiky, nadobudlo právoplatnosť aj rozhodnutie Ministra životného prostredia č. 2913/2018-9.2 o odobratí revíru č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské a jeho pridelení do užívania obci Dolná Streda. Ministerstvo životného prostredia SR zároveň uvedený revír vyradilo z evidencie rybárskych revírov.

Vzhľadom k vyššie uvedenému, chceme požiadať rybárov, aby nevykonávali rybolov na tomto revíri. Veríme, že sa jedná len o dočasné pozastavenie výkonu rybárskeho práva.