Upozornenie pre rybárov vo veci OR Dolnostredské

Vážená rybárska verejnosť,

Revír č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské je predmetom niekoľko rokov trvajúceho súdneho sporu, ktorý zatiaľ nebol právoplatne rozhodnutý. Na Sekretariát Slovenského rybárskeho zväzu bolo doručený list Ministerstva životného prostredia SR, v ktorom oznámilo, že na základe uznesenia Správneho súdu v Bratislave, ktorým bol priznaný odkladný účinok správnej žalobe, uviedlo faktický stav v súvislosti s týmto revírom do súladu s právnym stavom. Ministerstvo životného prostredia SR opätovne vedie rybársky revír č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské v evidencii rybárskych revírov a zároveň vyraďuje predmetnú vodnú plochu z evidencie ostatných vodných plôch využívaných na podnikanie.

Celé znenie Oznámenia Ministerstva životného prostredia SR nájdete v prílohe.

Vzhľadom k vyššie uvedenému je možné na tomto revíri vykonávať rybolov.

Prílohy:

príloha