Upozornenie pre rybárov vo veci OR Dolnostredské

Vážená rybárska verejnosť,

do pozornosti sa nám dostala informácia o konaní Obce Dolná Streda na revíri č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské. Podľa informácií dostupných na webstránke obce dochádza zo strany Obce Dolná Streda k predaju povolení na rybolov na daný revír. Upozorňujeme, že Obec Dolná Streda nemá predmetný revír v užívaní a teda nie je oprávnená vykonávať na ňom rybárske právo.

Revír č. 2-1550-1-1 OR Dolnostredské je predmetom niekoľko rokov trvajúceho súdneho sporu. Slovenský rybársky zväz spolu s MsO SRZ Sereď podal dňa 29.03.2018 správnu žalobu, ktorou sa domáha zrušenia Rozhodnutia Ministra životného prostredia SR č. 2913/2018-9.2 ako aj rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR, odboru štátnej vodnej správy a rybárstva č. 8490/2017-4.1 o odobratí revíru. Vec je vedená na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 6S/50/2018.

V predmetnej veci Krajský súd na návrh nás ako žalobcov, priznal správnej žalobe odkladný účinok do právoplatnosti rozhodnutia  správneho súdu vo veci samej. Odkladný účinok bráni nadobudnutiu právoplatnosti rozhodnutia a teda rozhodnutia vydané Ministerstvom životného prostredia nemôžu nadobudnúť právoplatnosť až do právoplatnosti meritórneho rozhodnutia vo veci.

Krajský súd ako súd prvej inštancie rozhodol Rozsudkom č. k. 6S/50/2018 – 584  v prospech nás ako žalobcov a rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR zrušil. Ministerstvo životného prostredia SR využilo svoje procesné právo a voči Rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 6S/50/2018 – 584  podalo kasačnú sťažnosť. O kasačnej sťažnosti rozhodol Najvyšší správny súd Slovenskej republiky Rozsudkom sp. zn. 10Sžk/30/2020 zo dňa 19.07.2022 a to tak, že zrušil Rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 6S/50/2018 – 584  a vec vrátil Krajskému súdu v Bratislave na ďalšie konanie. Z uvedeného vyplýva, že nedošlo k vydaniu rozhodnutia vo veci samej a odkladný účinok, priznaný Krajským súdom v Bratislave je stále platný a účinný.

Zo sociálnych sietí sme sa dozvedeli o Liste č. 53048/2022 zo dňa 21.09.2022, ktorý nám adresovalo Ministerstvo životného prostredia SR a ktorý bol doručený dňa 27.09.2022 Obci Dolná Streda. Tento list nám bol doručený dňa 30.09.2022. V tomto liste uvádza Ministerstvo životného prostredia SR, že nadobudnutím právoplatnosti Rozsudku Najvyššie správneho súdu Slovenskej republiky, nadobudlo právoplatnosť aj rozhodnutie Ministra životného prostredia č. 2913/2018-9.2.

Tieto tvrdenia sú nepravdivé, keďže vo veci sa bude znova konať pred Krajským súdom v Bratislave ako súdom prvej inštancie, ktorého výsledok nemôže Ministerstvo životného prostredia SR akýmkoľvek spôsobom predikovať.

Z uvedeného vyplýva, že Revír č.  2-1550-1-1 OR Dolnostredské je aj naďalej v užívaní Slovenského rybárskeho zväzu a v obhospodarovaní MsO SRZ Sereď. Osoby, ktoré budú vykonávať lov na základe rybárskeho povolenia, vydaného Obcou Dolná Streda sa môžu dopustiť  trestného činu pytliactva, keďže budú vykonávať rybolov bez platného povolenia na rybolov.

Prílohy:

  • Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 6S/50/2018 – 198
  • Rozsudok Krajského súdu č. k. 6S/50/2018 – 584
  • Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR sp. zn. 10Sžk/30/2020
  • List MŽPSR č. 53048/2022 zo dňa 21.09.2022, doručený dňa 30.09.2022

Prílohy:

Uznesenie Krajského súdu v Bratislave

Rozsudok Krajského súdu

Rozsudok Najvyššieho správneho súdu SR

List MŽPSR