UPOZORNENIE SVP, š.p. k odberu vody

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. nás požiadal o zdieľanie nasledovnej informácie.

„Odber vody z vodných tokov pomocou čerpadiel alebo iných zariadení (okrem jednoduchých vodných zariadení t.j. prenosnej nádoby, ktoré sa považuje za všeobecné užívanie vôd) sa považuje za osobitné užívanie vôd a v zmysle § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení si vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy.

V prípade, ak správca vodného toku zistí neoprávnené odklonenie prietoku vody, umiestnenie čerpadiel alebo iných zariadení slúžiacich na odber vody z vodných tokov, zistené porušenia právnych povinností oznámi príslušným orgánom štátnej vodnej správy na ďalšie konanie o uloženie nápravných opatrení a správnych deliktov, prípadne v záujme odstránenia hrozby poškodzovania životného prostredia bude v spolupráci s políciou nariadené odstránenie týchto neoprávnene umiestnených zariadení.

Odber vody z vodných tokov pomocou čerpadiel alebo iných zariadení – okrem jednoduchých vodných zariadení, bez povolenia orgánu štátnej vodnej správy, sa považuje za NEPOVOLENÝ ODBER!

Nepovoleným odberom dochádza k porušovaniu zákona na úseku ochrany vôd. V súčasnom období sucha, môže každý takýto nepovolený odber vody spôsobiť výrazné ohrozenie až poškodenie biologickej funkcie vodného toku a následné škody na životnom prostredí.“