Usmernenie pre držiteľov Zvláštneho povolenia bez privlastnenia si úlovku – Chyť a pusť

Držiteľ „Zvláštneho povolenia bez privlastnenia si úlovku“ (ChaP) loviaci na „lovnom rybárskom revíri“ na základe tohto povolenia:

a) nie je oprávnený privlastňovať si žiadne druhy rýb, okrem inváznych nepôvodných druhov rýb (§ 13 ods. 2 vyhlášky č. 381/2018 Z. z.), ktoré bez ohľadu či sú živé, mŕtve, alebo ide o časti z nich, nemožno používať ako nástrahu (§ 18 písm. k) zákona č. 216/2018 Z. z.),

b) pri love dravých druhov rýb môže s výnimkou inváznych nepôvodných druhov rýb použiť ako nástrahu ostatné druhy rýb (živé, mŕtve alebo ich časti) nadobudnuté buď ulovením na základe povolenia na rybolov oprávňujúceho takéto ryby loviť a privlastniť si ich, darovaním, alebo napr. zakúpením z uznaného chovu, ktorý je pod stálym veterinárnym dohľadom