Usporadúvanie rybárskych pretekov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/4592/2020, ktorým bolo povolené usporadúvanie rybárskych pretekov od 03.06.2020 bolo zrušené a nahradené novým Opatrením OLP/4738/2020. Uvedené opatrenie nadobudlo účinnosť dňa 10.06.2020 a obsahuje nasledovné podmienky, ktoré musí usporiadateľ pretekov dodržať:

  • obmedzenie počtu účastníkov takého podujatia v počte maximálne 500 osôb. Počet 500 osôb sa nevzťahuje len na účastníkov podujatia, ale aj na ďalšie osoby prítomné na športovej udalosti (napr. usporiadatelia, rozhodcovia).
  • zaistenie rozostupov osôb, ktoré sú na rybárskych pretekoch prítomné. Je potrebné zabezpečiť rozostup minimálne 2 metre, okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. V praxi to znamená, že je potrebné zabrániť zhlukovaniu osôb, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. Odstup je potrebné dodržiavať aj pri príchode a odchode z pretekov. Tento rozostup nemusia dodržiavať rozhodcovia, ktorí budú pristupovať k jednotlivým účastníkom rybárskych pretekov. U nich je samozrejme potrebné dodržať potrebné hygienické pokyny – prekrytie horných dýchacích ciest a nasadené rukavice
  • každá osoba, ktorá vstúpi na miesto konania pretekov, je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a pred vstupom vykonať dezinfekciu rúk. Usporiadateľ má povinnosť zaistiť pri vstupe do priestoru konania pretekov dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
  • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou o tom, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a o zákaze podávania rúk.

 
Za uvedených podmienok je možné, od 10.06.2020 vykonať rybárske preteky vo vyššom počte účastníkov, v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva OLP/4738/2020 Vám zasielame v prílohe.
 
S pozdravom
 
Mgr. Barbara Schlesingerová
vedúca organizačno-právneho odboru
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina
Tel.:+421 41/507 36 25
Mobile: +421 948 936 710