Usporadúvanie rybárskych pretekov

Vážení štatutárni zástupcovia,
 
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/4592/2020 zrušilo Opatrenie sp. zn.: OLP/4085/2020, ktorým došlo k zákazu usporadúvať akékoľvek hromadné podujatia súťažnej športovej povahy. Usporadúvanie rybárskych pretekov je teda za nižšie uvedených podmienok od 03.06.2020 povolené. Opatrenie OLP/4592/2020 ale zaviedlo nasledovné obmedzenia, ktoré musí usporiadateľ dodržať:

  • obmedzenie počtu účastníkov takého podujatia v počte maximálne 100 osôb. Počet 100 osôb sa nevzťahuje len na účastníkov podujatia, ale aj na ďalšie osoby prítomné na športovej udalosti (napr. usporiadatelia, rozhodcovia).
  • zaistenie rozostupov osôb, ktoré sú na rybárskych pretekoch prítomné. Je potrebné zabezpečiť rozostup minimálne 2 metre, okrem osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti. V praxi to znamená, že je potrebné zabrániť zhlukovaniu osôb, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti. Pri registrácii je teda potrebné v radoch dodržiavať odstup, na ktorý sme si v poslednej dobe už zvykli z obchodov a nákupných centier. Tento rozostup nemusia dodržiavať rozhodcovia, ktorí budú pristupovať k jednotlivým účastníkom rybárskych pretekov. U nich je samozrejme potrebné dodržať potrebné hygienické pokyny – prekrytie horných dýchacích ciest a nasadené rukavice
  • každá osoba, ktorá vstúpi na miesto konania pretekov, je povinná mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka) a pred vstupom vykonať dezinfekciu rúk. Usporiadateľ má povinnosť zaistiť pri vstupe do priestoru konania pretekov dávkovače na alkoholovú dezinfekciu, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk
  • zabezpečiť pri vstupe na preteky oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  • zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou o tom, že ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia a o zákaze podávania rúk.

 
Za uvedených podmienok je možné, vykonať rybárske preteky v súlade s pokynmi Úradu verejného zdravotníctva.
 
Kancelária tajomníka SRZ
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina