VD Domaša v mesiaci júl

V mesiaci júl bola zaznamenaná vodná hladina VD Domaša vo výške 160,51 m.n.n. Výška vodnej hladiny je na toto ročné obdobie nadpriemerná. Dôvodom sú časté búrky s výdatnými zrážkami. Voda je čistá, priezračná, modrozelenej farby, viditeľnosť je cca 1,5 m. Na prítoku po búrkach zakalená do hneda. Teplota sa pohybuje okolo 23 až 24⁰C.

Nestabilné počasie prináša prudké zmeny tlaku vzduchu čo má vplyv aj na aktivitu rýb a následne nato aj množstvo úlovkov. V úlovkoch prevládal najmä pleskáč a kapor. V prvej polovici mesiaca sa darilo aj lovu sumca. Bolo ulovených cca 35 ks, z toho asi 5 ks nad 200 cm.
Medzi najväčšie úlovky, ktoré sme mali možnosť zaznamenať, patril kapor s hmotnosťou 16,5 kg, amur s hmotnosťou 14,5 kg a šťuka s dĺžkou tela 104. cm

Možnosti prístupu k vode:

  • Prístupové cesty sú zjazdné bez obmedzenia. Zákaz parkovania pri vode v Dobranskej zátoke. Parkovanie povolené iba na prístupových cestách a verejných parkoviskách, sociálne zariadenia sú v prevádzke vo všetkých rekreačných zariadeniach
  • Pre vysoký stav vodnej hladiny je obmedzená dostupnosť lovných miest

Obmedzenia:

  • Rozhodnutím MŽP SR č. 4694/2017-4.1 zo dňa 4. mája 2017 nadobudlo účinnosť dočasné obmedzenie výkonu rybárskeho práva v rekreačnej oblasti Valkov. Jedná sa o pláž v dĺžke cca 240 m. Obmedzenie je vyznačené na oznamovacích tabuliach z textom : Zákaz lovu rýb z pláže od 1. júla do 1. septembra v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod.
  • ZÁTOKA DOMAŠA DOBRÁ – Rozhodnutím prokurátora č. Pd 78/177713-7 zo dňa 13.07.2017 reagovala Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou podaním prokurátorského opatrenia a to protestu prokurátora podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 ods. 1 zákona číslo 153/2001 Z.z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov. V praxi to znamená, že zákaz rybolovu v tejto zátoke je neplatný.

V tomto mesiaci boli uskutočnené tri nočné kontroly revíru a to 7., 15. a 22. júla. Dve z nich boli za asistencie príslušníkov policajného zboru z OO Stropkov a Slovenská Kajňa. Nočné kontroly boli zamerané na zakázané spôsoby lovu a na množstvo úlovkov a ich hmotnosť. Pri kontrolách neboli zaznamenané nedostatky väčšieho charakteru.
Do kontrol revíru sa v tomto mesiaci zapojili aj členovia RS MO SRZ Vranov nad Topľou. Zo šiestich kontrol ktoré vykonali bola jedná spoločná, pri ktorej sme skontrolovali 63 loviacich, kde bolo zistených šesť previnení, ktoré boli riešené dohovorom. U piatich kontrol, ktoré vykonali samostatne, bolo skontrolovaných 95 loviacich rybárov. Pri týchto kontrolách neboli zistené žiadne nedostatky.

Oproti minulým rokom sa nám zdá, že návštevnosť revíru je zo strany loviacich rybárov nižšia. Môže to byť zapríčinené nepriaznivým počasím ale aj výškou vodnej hladiny, ktorá je na toto ročné obdobie nadpriemerná a má za následok nedostupnosť a zníženie počtu lovných miest.