VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ – nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina,
IČO : 00 178 209,

ako vyhlasovateľ

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Predmet zákazky:

Nákup 6 ks vozidiel verzie pick-up s prekrytím nákladového priestoru:

  • 5 ks prekrytie hard top
  • 1 ks prekrytie plachtou

Lehota na predkladanie ponúk uplynie 07.07. 2018 o 2400 hod.