Verejná obchodná súťaž – rekonštrukcia sádok Svit

VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ

 Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina,

 

vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž – rekonštrukcia sádok Svit

 

Potencionálny uchádzači sa musia riadiť podľa súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou príloh.

Všetky potrebné dokumenty – výkresy, výkaz výmer, technická správa, súťažné podklady sú uvedené v prílohách verejnej obchodnej súťaže.

Lehota na predkladanie ponúk : 15.5.2019 do 24:00