Vestník Slovenského rybárskeho zväzu – Rady Žilina – december 2016

Najnovšie:

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady (December 2016)


Obsah:

 • Z-15 Zoznam osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie na lov rýb
 • Z-16 Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu
 • Z-17 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • Z-18 Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
 • Z-19 Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ
 • Z-20 Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ
 • Z-21 Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ a Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ
 • Z-22 Zaslanie štatistických výkazov
 • Z-23 Povinnosť ZO SRZ vydať každému členovi tlačivo „Povolenie na rybolov a Záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“
 • O-36 Výberové konanie na obsadenie funkcií trénerov pre reprezentačné družstvá
 • O-37 Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií odboru športovej činnosti
 • O-38 Seminár o lipňovi
 • O-39 MVE a petícia Za živé rieky
 • O-40 Celoeurópske sčítanie kormoránov na nocoviskách

Dokument si môžete stiahnuť tu:

    Vestník SRZ rady Žilina – december 2016


Prílohy k vestníku:


1.       Disciplinárny poriadok Slovenského rybárskeho zväzu

2.       Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov

3.       Príloha č.1 Vzory povolení na rybolov

4.       Príloha č.2 Prehľad druhov, cien povolení a odvodov pre rok 2017

5.       Smernica o vedení evidencie osôb a nevydávaní povolení na rybolov na základe disciplinárnych rozhodnutí a rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní

6.       Smernica o zásadách pre udeľovanie vyznamenaní a čestného členstva SRZ

7.       Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ

8.       Smernica pre činnosť kontrolných komisií základných organizačných zložiek SRZ

9.       Smernica pre činnosť Kontrolnej komisie SRZ

10.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití za rok 2016

11.       Ročný výkaz – metodika 2016

12.       Výberové konanie – reprezentační tréneri Odboru ŠČ pre roky 2017-2018

13.       Pozvánka na výročné zasadnutia sekcií OŠČ 2017

14.       Závery zo Seminára k problematike lipňových vôd konaného dňa 07.09.2016

15.       Metodika sčítania kormoránov na nocoviskách

16.       Záznam o love kormorána veľkého

17.       Zimné sčítanie kormoránov – formulár 2017