VN Orava – rokovanie na ministerstve vo veci udelenia výnimky

V stredu 8.2.2017 sa na Ministerstve životného prostredia SR uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom prediskutovania problémov, ktoré sú zaznamenávané na rybárskom revíri VN Orava ako aj vznikajúcich konfliktov s niektorými paragrafmi zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, pri výkone rybárskeho práva.

Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina požiadal ešte v septembri 2016 o výnimku na VN Orava z niektorých ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny (4.stupeň ochrany), ako aj z niektorých zakázaných činností vyplývajúcich z vyhlášky č. 173/2005 Z.z., ktorou sa vyhlásilo Chránené vtáčie územie Horná Orava.

Štátna ochrana prírody SR dala k našej žiadosti zamietavé stanovisko, čo odôvodnila pribúdajúcimi nelegálnymi stavbami a prístreškami na brehu vodnej nádrže, ktoré využívajú najmä loviaci rybári. Následne v mesiaci január 2017 navrhla ako riešenie tohto problému spôsob, ktorý nie je pre SRZ prijateľný. ŠOP SR navrhla územie vo veľkosti približne polovice rybárskeho revíru VN Orava vziať pod svoju správu, čím by bol obmedzený výkon rybárskeho práva s predpokladom, že sa tak eliminujú tieto prístrešky a ostatné čierne stavby v predmetnom území a zabráni sa tiež ďalšej výstavbe.

Zástupcovia Slovenského rybárskeho zväzu-Rada Žilina s týmto návrhom nesúhlasili a navrhli ministerstvu (MŽP SR) udeliť výnimku na obdobie dvoch rokov, pričom počas tohto obdobia bude SRZ iniciovať systémové kroky na dodržiavanie podmienok v udelenej výnimke vrátane účinného boja proti nelegálnym stavbám v príbrežných oblastiach vodnej nádrže.

Po  obdržaní rozhodnutia o udelenej výnimke pre SRZ Vás budeme informovať o jej obsahu.