Vodný plán Slovenska na roky 2022 – 2027

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR)  v súčasnosti pripravuje aktualizovanú verziu Vodného plán Slovenka na roky 2022 – 2027, ktorá bude predložená na rokovanie vlády Slovenskej republiky v roku 2021. Aktualizácia Vodného plánu Slovenskej republiky je súčasťou implementácie tretieho plánovacie cyklu  smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva  prostredníctvom zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

S ohľadom na prierezovosť a odborné zameranie  strategického dokumentu v jednotlivých kapitolách MŽP SR zorganizovalo dňa 20.6.2019 v Bratislave odborný seminár, na ktorom predstavilo a zhodnotilo aktuálnu situáciu na Slovensku v súvislosti s Rámcovou smernicou o vode.

Seminár bol súčasťou podujatí organizovaných sekciou vôd Ministerstva životného prostredia SR, ktorých cieľom je zvýšiť informovanie a zapojenie cieľových skupín pri príprave a schvaľovaní aktualizácie strategického dokumentu „ Vodný plán Slovenska“ so zameraním na:

  • oboznámenie so „Správou Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) a smernice o povodniach (2007/60/ES); Druhé plány manažmentu povodí a prvé plány manažmentu povodňových rizík),
  • oboznámenie s časovým a vecným harmonogramom prípravy III VPS,
  • oboznámenie s prípravou Významných vplyvov na stav vodných útvarov,
  • oboznámenie s pripravovanými komunikačnými nástrojmi v procese aktualizácie strategického dokumentu.

Na seminári vystúpili pracovníci MŽP SR, ktorý majú Smernicu o vode na starosti. Uviedli skutočnosti, ktoré naznačujú, že sa nám nepodarí dosiahnuť dobrý stav vôd do roku 2027. Boli diskutované viaceré postupy ako zapojiť odbornú a laickú verejnosť do prípravy aktualizácie Vodného plánu na obdobie rokov 2022-2027.

Azda najčastejšie diskutovanou oblasťou bola zmena klímy, otázka pitnej vody a v neposlednom rade požiadavka zapojiť do pripravovaného plánu aj problematiku revitalizácií vodných tokov na Slovensku.

Slovenský rybársky zväz sa bude uvedenej problematike venovať a priebežne bude na svojich webstránkach informovať o aktuálnych udalostiach, termínoch a aktivitách.