Vplyv manipulácie vodnej hladiny rieky Orava na fyzikalno-chemické parametre vody

V nadväznosti na prebiehajúce pracovné stretnutia ohľadom aktualizácie manipulačného poriadku VN Orava a VVN Tvrdošín sa uskutočnilo predom dohodnuté nasimulované vypúšťanie rôznych prietokov z VVN Tvrdošín v hodinových intervaloch. Dôvodom simulácie bolo zistenie a zhodnotenie vplyvu rôzneho vypúšťania na fyzikálno – chemické parametre vody a rozkolísanosť vodného stĺpca.

Sledovali sa tieto parametre v 15 minútových intervaloch a porovnávali s údajmi zo SHMÚ:
• Obsah rozpusteného kyslíka
• pH
• Teplota vody
• Priehľadnosť (zákal)
• Výška vodnej hladiny

Na základe merania bolo zistené, že pri znižujúcom sa prietoku klesal obsah rozpusteného kyslíka vo vode a pri zvyšujúcom opäť stúpal. Zvýšenie o 2,5 m3·s−1malo priaznivý vplyv na fyzikálno – chemické parametre vody, ako aj pozvoľné stúpanie vodného stĺpca a dobrej priehľadnosti vody aj na vzdialených úsekoch rieky Orava. Pri skokovom zvýšení o 5 m3·s−1 sa prejavilo citeľné zvýšenie vodného stĺpca počas hodinového intervalu, ako aj nepriaznivého zákalu vodného stĺpca.

Pri meraní boli nápomocní aj členovia OZ SRZ Trstená a OZ SRZ Dolný Kubín, za čo im patrí veľká vďaka. Veríme, že postupné kroky zlepšia život v rieke Orava.

Ing. Dušan Hajduk
ichtyológ SRZ