Výberové konanie – Elektronizácia SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie na elektronizáciu SRZ v termíne od 28. februára 2017 do 31. marca 2017.


Predmet výberového konania:

 Elektronizácia Slovenského rybárskeho zväzu má prispieť k zlepšeniu fungovania a činnosti Slovenského rybárskeho zväzu a jeho organizačných zložiek.
Vytvorením elektronizácie sa zabezpečí centrálna evidencia členov SRZ, základných organizácií SRZ a rybárskych revírov SRZ.
Hlavnou úlohou vytvorenia elektronizácie je zjednodušenie vyhľadávania konkrétnych osôb na základe rôznych kritérií, presná evidencia vydaných povolení na rybolov členom SRZ, prehľad hospodárenia SRZ, rôzne štatistické údaje, najmä množstvo úlovkov a iné.

 

Špecifikácia elektronizácie Slovenského rybárskeho zväzu:

Špecifikácia je samostatnou prílohou tohto výberového konania, ktorá bude do 5. marca 2017 zverejnená na webovej stránke vyhlasovateľa a na jeho facebook-ovej stránke

 

Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu:

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31.03.2017 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Elektronizácia Slovenského rybárskeho zväzu“ na adresu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@ssrzrada.sk.


Podrobnejšie informácie o podmienkách a požiadavkách výberového konania nájdete v nižšie uvedenej prílohe:

Výberové konanie – Elektronizácia SRZ

Elektronizácia SRZ – Špecifikácia