Výberové konanie na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou v termíne od 30. januára 2017 do 28. februára 2017.


Vymedzenie predmetu výberového konania:

  1. Aktívna poradenská činnosť, spolupráca a servis so ZO SRZ pri práci s deťmi a mládežou v rámci celej štruktúry SRZ
  2. Rozvoj práce s deťmi a mládežou vo všetkých smeroch – vypracovanie metodiky pre prácu v predškolských zariadeniach, základných školách a stredných školách, organizovanie rôznych aktivít pre deti a mládež v súčinnosti so ZO SRZ a SRZ Rada
  3. Koordinácia a poradenská činnosť pre rozšírenie spolupráce medzi ZO SRZ a školami, centrami voľného času, občianskymi združeniami, ktoré sa venujú deťom a mládeži (využívanie vzdelávacích poukazov a pod)
  4. Organizácia porád vedúcich detských rybárskych krúžkov
  5. Aktívna činnosť v získavaní finančných prostriedkov ako nástroja na spolufinancovanie činnosti práce s deťmi a mládežou (dotácie, príspevky) vrátane zdrojov z podielových daní

 

Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu:

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 28.02.2017 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou“ na adresu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@ssrzrada.sk.

Zároveň žiadame záujemcov, aby vo svojej žiadosti uviedli akú formu zmluvného vzťahu uprednostňujú.


Podrobnejšie informácie o podmienkách a požiadavkách výberového konania nájdete v nižšie uvedenej prílohe:

Výberové konanie na obsadenie pozície pre prácu s deťmi a mládežou

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina