Výberové konanie – Nákup elektronických hlasovacích zariadení

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie – nákup elektronických hlasovacích zariadení v termíne od 28. februára 2019 do 15. marca 2019.


Predmet výberového konania:

Zabezpečenie elektronických hlasovacích zariadení je potrebné pre kvalitný, efektívny a hodnoverný priebeh zasadnutí najmä ústredných orgánov Slovenského rybárskeho zväzu.

Pomocou elektronického hlasovacieho zariadenia bude možné hlasovať troma možnosťami, a to ZA – PROTI – ZDRŽAL, pričom na zariadení môže byť označenie aj A – B – C.

Samotné uznesenia, o ktorých bude hlasované, nemusia byť dopredu naformulované, ale postačuje zobrazenie na plátne OTÁZKA č. 1.

Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15. marca 2019 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Nákup elektronických hlasovacích zariadení“ na adresu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@ssrzrada.sk.

———————————————————————————-

Podrobnejšie informácie o podmienkach a požiadavkách výberového konania nájdete v nižšie uvedených prílohách:

  Výberové konanie – Nákup elektronických hlasovacích zariadení

  Výberové konanie – Nákup elektronických hlasovacích zariadení-špecifikácia