Výberové konanie – Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina vyhlasuje výberové konanie-Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad v termíne od 1. marca 2019 do 15. marca 2019.


Predmet výberového konania:

Elektronizácia tvorby a evidencie cestovných príkazov a cestovných náhrad má prispieť k časovo efektívnejšej a hospodárnejšej tvorbe cestovných príkazov a schvaľovaniu služobných ciest prostredníctvom online program a zabezpečeniu konania v súlade so zákonom č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 15. marca 2019 v zalepenej obálke s označením “Výberové konanie – Program na tvorbu a evidenciu cestovných príkazov a cestovných náhrad” na adresu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo elektronicky na e-mailovú adresu: sekretariat@ssrzrada.sk.