Výberové konanie – zabezpečenie elektronického hlasovania pre priebeh XII. Snemu SRZ

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina v súlade s uznesením Rady SRZ č. 118/2017 vyhlasuje výberové konanie na zabezpečenie elektronického hlasovania pre priebeh XII. Snemu SRZ v termíne od 23. marca 2018 do 23. mája 2018.


Predmet výberového konania:

Elektronické hlasovanie na XII. Sneme Slovenského rybárskeho zväzu je potrebné pre kvalitný, efektívny a hodnoverný priebeh samotného konania snemu. Prostredníctvom elektronického hlasovania bude zabezpečený priebeh volieb do ústredných orgánov SRZ, a zároveň aj prijímanie jednotlivých uznesení snemu.

 

Špecifikácia formy elektronického hlasovania:

  1. Hlasovacie zariadenie vo forme ZA – PROTI – ZDRŽAL SA
  2. Hlasovacie zariadenie vo forme ZA – PROTI – ZDRŽAL SA + naprogramované otázky, mená kandidátov a pod.
  3. Hlasovacie zariadenie vo forme ZA – PROTI – ZDRŽAL SA + naprogramované otázky, mená kandidátov a pod. + prepojenie zariadenia s delegátom snemu

 

Termín pre podanie žiadosti o zaradenie do výberu:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 23. mája 2018 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – zabezpečenie elektronického hlasovania pre priebeh XII. Snemu SRZ“ na adresu Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina alebo elektronicky na e-mailovú adresu sekretariat@ssrzrada.sk.


Podrobnejšie informácie o podmienkách a požiadavkách výberového konania nájdete v nižšie uvedených prílohách:

Výberové konanie – zabezpečenie elektronického hlasovania pre priebeh XII. Snemu SRZ

 Špecifikácia formy elektronického hlasovania