Vyhodnocujúca správa z 37. MS v LRU – mucha

Slovenský rybársky zväz v dňoch 5.-11. septembra 2017 usporiadal 37. Majstrovstvá sveta v love rýb udicou na mušku. Možnosť usporiadať toto svetové podujatie neprišlo zo dňa na deň, ale je za ním  dlhoročná koncepčná a korektná prác odboru športovej činnosti a jeho sekcií. Naposledy sme boli hostiteľom rovnakých majstrovstiev sveta v roku 2004.

Svetová federácia športového muškárstva FIPS Mouche poverila SRZ usporiadaním tohto podujatia na svojom svetovom kongrese v apríli 2015 v Mexiku. Od tohto momentu  sa sekcia LRU- mucha Odboru športovej činnosti SRZ začala zaoberať najdôležitejšou otázkou – výberom pretekárskych tratí. Po inšpekčnej návšteve zástupcov FIPS Mouche boli oficiálne schválené pretekárske trate na riekach Váh (L. Hrádok), Belá (L. Hrádok), Orava (D. Kubín), Poprad (Svit) a na jazerné preteky MS bola vybraná VN Palcmanská Maša v obci Dedinky.

Každodenná práca na príprave MS bola zahájená 6.7. 2016, mesiac po ukončení 14. Majstrovstiev sveta v LRU – prívlač. Na prvých dvoch zasadnutiach prípravnej komisie boli upresňované pretekárske trate, termín konania MS a výber vhodných a tvorivých kandidátov do ústrednej organizačnej komisie, ktorá by dokázala na profesionálnej úrovni pripraviť a zabezpečiť priebeh šampionátu.

Rada SRZ na základe návrhu prípravnej komisie MS poverila 14 člennú komisiu pre zabezpečenie konania a priebehu tohto podujatia v zložení:

Tajomník SRZ ako garant pretekov: Ing. Ľuboš Javor
Predseda MO L. Hrádok: Ing. Stanislav Jančuška
Predseda MO Dolný Kubín: RNDr. Marián Sabo
Predseda MO Svit: JUDr. Marián Bezák
Predseda MsO L. Mikuláš: Ján Čáni
Predseda ústrednej organizačnej komisie MS, predseda prezentačnej a ubytovacej komisie: Mária Sprušanská
Medzinárodný organizátor, predseda propagačnej komisie: Ing. Mário Podmaník
Predseda technickej komisie: Ing. Peter Bienek
Predseda dopravnej a programovej komisie: PhDr. Ján Hučík
Predseda rozhodcovskej komisie: Ing. Jozef Trnka
Vedúca komisie rozhodcov a hlavný rozhodca Majstrovstiev sveta: Gabika Hupková
Predseda zdravotnej komisie: MUDr. Peter Schiffer
Predseda stravovacej komisie: PhDr. Alena Hučíková
Vedúci sekcie LRU- mucha: Ing. Igor Hríbik

 

Predsedovia jednotlivých komisií si určili ďalších členov svojich komisií v počte cca 3-5 ľudí.

Pre jednotlivé komisie boli  určené  pracovné náplne a špecifikované ciele ich činností. Komisia sa pravidelne stretávala na začiatku raz mesačne, neskôr viackrát podľa potrieb. Riešené boli okrem iných najmä tieto ťažiskové úlohy:

 • Stanovenie vhodného termínu podujatia v súčinnosti s medzinárodnými pravidlami FIPS Mouche
 • Výber, príprava, zarybnenie, vymeranie a vytýčenie pretekárskych tratí, návrh a výroba orientačných tabúľ, označenia pretekárskych miest, vypracovanie máp jednotlivých pretekárskych tréningových a pretekárskych úsekov
 • Návrh loga MS, výber znelky MS
 • stanovenie programu MS, návrh, vypracovanie a aktualizácia oficiálnej internetovej stránky MS
 • Výber a zabezpečenie vhodného ubytovania pre pretekárov, usporiadateľov, rozhodcov, zástupcov FIPS Mouche, CIPS a hostí, zabezpečenie rokovacích miestností pre oficiálne stretnutia účastníkov MS
 • Výber a zabezpečenie kapacitne vhodných miest pre konanie otváracieho a záverečného ceremoniálu a banket, vypracovanie ich scenárov, príprava slávnostného nástupu, zabezpečenie moderovania, príprava priestorov, zabezpečenie stupňa víťazov, vlajková výzdoba, výber a nákup cien pre víťazov, zabezpečenie hymien SR a víťazov
 • Výber a zaškolenie 160 osobných rozhodcov a náhradníkov, 5 sektorových rozhodcov a 10 anglicky hovoriacich asistentov sektorových rozhodcov, príprava pomôcok na meranie rýb a kontrolu náradia športovcov, bodovacích kariet, výpočtovej techniky a činnosť výpočtového centra pre spracovanie výsledkov,
 • Zabezpečenie a usmerňovanie dopravy a prepravy účastníkov počas oficiálneho tréningu, pretekov MS a záverečného ceremoniálu, vypracovanie logistiky dopravy na 5 pretekárskych tratí a zber výsledkov
 • Výber a zabezpečenie vhodných stravovacích zariadení na pretekárskych tratiach pre rozhodcov a pretekárske družstvá
 • Zabezpečenie základných hygienických zásad a zdravotnej služby počas celých MS
 • Zabezpečenie mediálnej kampane, návrh pozvánok, plagátov, bannerov a ďalších propagačných predmetov
 • Návrh a zabezpečenie označenia pre všetkých účastníkov MS, rozhodcov, pretekárov, hostí, oficiálnych zástupcov SRZ, FIPS Mouche, CIPS..
 • komunikácia so zástupcami miest, samospráv a možnými sponzormi vo veci poskytnutia hmotnej a finančnej pomoci organizátorovi MS

 

K  najproblémovejším úlohám patrila príprava trate, zabezpečenie dopravy a zabezpečenie účasti približne 150 osobných rozhodcov na 3 dni pretekov. Až do začiatku MS sme riešili problém s nízkym počtom prihlásených dobrovoľníkov do tejto funkcie, ktorého hlavným dôvodom bola skutočnosť, že sa preteky konali aj počas 2 pracovných dní. Na revíroch SRZ MO Liptovský Hrádok boli postavené dva pretekárske sektory, teda bolo potrebné zabezpečiť 60 až 70 osobných rozhodcov a náhradníkov. Na prvé, aj druhé školenie osobných rozhodcov sa dostavil nedostatočný počet záujemcov. Plný počet osobných rozhodcov bol zabezpečený len na sektore v Dolnom Kubíne. Pár dní pred konaním pretekov sa ešte niektorí  z prihlásených rozhodcov odhlásili a  preto sme na poslednú chvíľu začali oslovovať pretekárov a rybárov všade, kde sme vedeli tak, aby sa počet chýbajúcich rozhodcov doplnil. Pomôcť rozhodovať prišli aj chlapci zo Strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji a Strednej lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. Všetkým cezpoľným rozhodcom bolo na poslednú chvíľu potrebné zabezpečiť ubytovanie v blízkosti pretekárskych sektorov, s ktorým sme vopred nerátali. Keď v prvý deň pretekov na trať nastúpil úplný počet osobných rozhodcov, veľmi sme si vydýchli.

Technická a dopravná komisia sa sústredili  najmä na prípravu a vytýčenie pretekárskych tratí, zabezpečenie člnov a ostatných technických potrieb pre jazerné preteky na VN Palcmanská Maša, spolu s vypracovaním máp sektorov s vyznačenými pretekárskymi miestami, zostavením a zladením týždenného cestovného poriadku pre 5 autobusov, ktoré denne od 5.30 hod. až do 20.00 hod., prevážali jednotlivé skupiny pretekárov zo sektorov dopoludňajších pretekov do sektorov popoludňajších pretekov MS. Počas bolo dôležité prestravovať všetkých pretekárov a rozhodcov, technickú komisiu a zdravotníkov v počte cca 370 osôb tak, aby mohli byť pretekári, aj rozhodcovia včas na popoludňajších pretekoch. Zdravotná služba bola počas oficiálneho tréningu a pretekov MS vykonávaná v spolupráci s Ministerstvom obrany SR a niekoľkými dobrovoľníkmi.

Po spustení oficiálnej stránky podujatia www.wffc2017.com začali postupne prichádzať prihlášky reprezentačných družstiev. Na základe ohlasov zo zahraničia sme očakávali účasť 27 družstiev. Do poslednej chvíle sa počet družstiev menil. Družstvá sa prihlasovali pomaly, komunikovali skôr neoficiálnou cestou. Začali sme sa obávať, že družstiev bude málo. Táto obava sa našťastie nenaplnila a nakoniec sme privítali pretekárske družstvá až z 30 krajín celého sveta, medzi nimi pretekári zo vzdialeného Japonska, Mongolska, Austrálie, Nového Zélandu, Kanady či USA.

Program šampionátu bol pripravený v trvaní 7 dní od utorka 5.9. do pondelka 11.9.2017 a pozostával z dvoch častí. Prvú časť tvoril oficiálny pretekársky program, druhú časť tvorili  spoločenské podujatia. Pre vhodné priestorové podmienky, kapacitné dôvody, prístup k trati, ale tiež atraktívnosť prostredia a dobré poskytovanie služieb bol pre oficiálne ubytovanie účastníkov členmi FIPS Mouche schválený  Hotel Permon v Podbanskom.  V hoteli bolo zabezpečovaná registrácia, ubytovanie a spoločné stravovanie pretekárskych družstiev, členov prípravnej komisie, sektorových rozhodcov, zástupcov FIPS Mouche, CIPS a hostí, ako aj porady kapitánov, porady prípravnej komisie, otvárací ceremoniál, ekologické sympózium a záverečný banket. Služby  poskytované hotelom  boli na  vysokej medzinárodnej úrovni.

Deň pred zahájením MS prebehlo školenie všetkých sektorových rozhodcov za účasti hlavnej rozhodkyne a medzinárodného organizátora MS. Registrácia pretekárskych družstiev začala v utorok  5.9. v dopoludňajších hodinách a skončila večer zaregistrovaním účastníkov spomínaných 30 krajín z celého sveta.

Večer boli 37. majstrovstvá sveta oficiálne zahájené otváracím ceremoniálom za účasti pretekárskych družstiev, členov prípravnej komisie a rozhodcov, zástupcov Ministerstva ŽP SR, zástupcov spoluorganizujúcich miest a ZO SRZ, štatutárov SRZ a sponzorov. Ceremoniál tvorili privítacie prejavy, kultúrny program a spoločná slávnostná večera.

Dňa 6.9. 2017 sa konal oficiálny tréning a samotné preteky MS prebehli v dňoch 7.-9.9. 2017. Na základe skúseností pri organizovaní pretekov sme si boli vedomí toho, že pre dosiahnutie dobrých výsledkov pretekárov je dôležitý výber trate, ktorá bola prispôsobená potrebám nášho reprezentačného družstva a samozrejme musela spĺňať všetky technické parametre v súlade s medzinárodnými pravidlami. V minulosti sa na všetkých sektoroch MS uskutočnilo niekoľko významných domácich i zahraničných pretekov. Výsledky našich reprezentantov a spokojnosť zahraničných účastníkov  s množstvom ulovených rýb potvrdilo,  že výber bol skutočne dobrý.

Práca všetkých rozhodcov a členov komisií bola hodnotená kladne, i keď sa vyskytli drobné nedostatky, ktoré sme však odstránili počas prvého dňa samotných pretekov a pretekári ich ani nemali čas zaregistrovať. Nebol podaný žiadny oficiálny protest, čo prácu všetkých ešte vyzdvihuje.

Súčasťou MS bolo v posledný deň šampionátu aj odborné ekologické sympózium, témou ktorého bola „Ochrana pôvodných druhov rýb na Slovensku“.  Prednášateľmi boli osoby z radov slovenských odborníkov v oblasti rybárstva, Ing. Martin Rybár, Ing. Richard Štencl a Ing. Jaroslav Šubjak. To, že téma a prednášky sympózia boli zaujímavé dokazovala plná sála zložená z radov pretekárov reprezentačných družstiev.

37. Majstrovstvá sveta boli oficiálne vyhodnotené na záverečnom ceremoniáli, konanom 10.9. 2017 na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši. Mesto nám zdarma poskytlo krytú tribúnu, ozvučenie a krátky kultúrny program. Zástupcami MŽP SR, VÚC, primátormi miest, CIPS, FIPS-Mouche a štatutármi SRZ boli za zvukov hymien a vztyčovania št. vlajok víťazným družstvám a  jednotlivcom odovzdané medaily. Víťazom a majstrom sveta pre rok 2017 v súťaži družstiev sa stalo reprezentačné družstvo Francúzska (v roku 2004 sa na 24. MS, ktoré sa konali na Slovensku, umiestnili na 3. mieste). Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Českej republiky (rovnako ako v roku 2004) a na treťom mieste družstvo Španielska. Slovenské reprezentačné družstvo obsadilo úspešné, i keď nie obľúbené 4. miesto.  V súťaži jednotlivcov sa víťazom a majstrom sveta pre rok 2017 stal pretekár Českej republiky, Antoním Pešek, na druhom  a treťom mieste skončili pretekári Francúzska, Gregoire Juglaret (2.) a Sebastien Delcor (3.).

Slovenské reprezentačné družstvo viedol tréner Miroslav Antal. Nominovaní pretekári SRZ sa umiestnili v súťaži jednotlivcov na 13. mieste (Peter Alexovič), 16. (Igor Hríbik), 20. (Igor Lukašík), 21. (Martin Bachleda) a 59. mieste (Vladimír Ligda). Náhradníkom pre MS bol pretekár Peter Tomko ml. Pri analýze výsledku nášho družstva treba dodať, že aj keď sa pri organizovaní pretekov dbalo na vyznačení maximálne vyrovnaných lovných miest, predsa jednu vec na takomto podujatí z organizačného hľadiska nemožno zabezpečiť a to vplyv toho kto pred súťažiacim loví predchádzajúce kolo. Počas pretekov sa ukázalo, že loviť nasledujúce kolo po niekom z top štyroch tímov bolo naozaj oveľa ťažšie. Špičkoví lovci dokážu svoje miesta preloviť oveľa dôslednejšie a dokonalejšie, ako pretekári mimo špičkových družstiev. Bolo to jasne vidieť už od druhého súťažného  kola, že aj vynikajúci lovci po niekom z top tímov už nemali šancu dosiahnuť výborné umiestenie a umiestenie v kole sa v takomto prípade zvyšovalo o minimálne päť až desať umiestení. A tu práve nášmu družstvu naozaj mimoriadne neprialo šťastie. Podľa štatistiky družstvá Francúzka, Španielska a aj Čiech lovili po niekom z top štvorky družstiev len jeden, maximálne dvakrát. Žiaľ matica rozdelenia pretekárov určila, že naše družstvo lovilo po Francúzoch, Španieloch a Čechoch celkovo až sedemkrát a to bol základný dôvod horších výsledkov a hlavne toho, že sme nedosiahli na medailu. Určite sa pod celkový výsledok podpísal aj slabší výkon na jazere, kde máme ešte stále medzery, ale táto „smola“ v rozlosovaní bola podľa nás rozhodujúca pre ústup z medailovej pozície.

Družstvám a pretekárom na stupni víťazov gratulujeme, rovnako gratulujeme k veľkému úspechu aj reprezentačnému družstvu SRZ. Vybojovať 4. miesto v konkurencii 29 svetových družstiev je naozaj výborný výsledok. Ďakujeme chlapcom za ich snahu, športový výkon a reprezentáciu SRZ a Slovenska.

Po oficiálnom ukončení MS sa konala záverečná bodka za úspešným podujatím vo forme slávnostného banketu v priestoroch hotela Permon. Po spoločnej slávnostnej večeri boli víťazom, pretekárkam – ženám, rozhodcom a usporiadateľom  odovzdané aj upomienkové dary od zástupcov spoluorganizujúcich miest a sponzorov. Tajomník SRZ osobne poďakoval všetkým prítomným, ktorí sa na príprave 37. MS podieľali, od rozhodcov, členov prípravnej komisie, sponzorov, po zástupcov spoluorganizujúcich miest. Nezabudli sme ani na najúspešnejšieho juniorského pretekára SRZ – Gabriela Antala a majstrov sveta z roku 2004, Miroslava Antala, Jána Bartka, Miloša Bodnára, Jána Čandu, Jozefa Trnku, Miroslava Žúbora a Borisa Dzureka, ktorí sa zúčastnili záverečného banketu a pripomenuli všetkým najväčší muškársky úspech SRZ z roku 2004. Záverečný banket bol dôstojným ukončením 37. majstrovstiev sveta v LRU – mucha.

Majstrovstiev sveta sa celkovo zúčastnilo 182 členov pretekárskych teamov, 165 rozhodcov, 15 členov organizačnej komisie a ďalších 30 členov jednotlivých komisií, zástupcovia SRZ, zástupcovia FIPS Mouche, ako aj prezident svetovej rybárskej športového rybolovu CIPS. Vysoký počet všetkých účastníkov poukazuje na veľkoleposť tohto svetového podujatia v športovom muškárení.

Práca na usporiadaní MS trvala 14 mesiacov, organizačná komisia zasadala 16krát a prijala 97 uznesení, v rámci ktorých boli riešené najmä ťažiskové úlohy pre naplnenie cieľov podujatia. Mimo kompletných zasadnutí organizačnej komisie sa uskutočnilo mnoho zasadnutí a stretnutí členov jednotlivých komisií k  riešeniu jednotlivých úloh. Všetci organizátori trávili nespočetné  hodiny prípravou a pri samotnom priebehu podujatia. Práca každého z nich bola vykonaná vo všetkých oblastiach na vysokej profesionálnej úrovni a zvládla tie najnáročnejšie kritéria.

Za zabezpečenie MS patrí poďakovanie ZO SRZ, ich členom a výborom v Liptovskom Hrádku, Dolnom Kubíne, Svite a Liptovskom Mikuláši, kolegom zo SRZ – Rady v Žiline, osobným a všetkým sektorovým rozhodcom s ich šikovnými asistentmi, ako aj  všetkým členom jednotlivých komisií.

Za vytvorenie zázemia, pomoc a spoluprácu v rámci jednotlivých pretekárskych a tréningových tratí predsedovi MO SRZ Dolný Kubín RNDr. Marianovi Sabovi, predsedovi MO SRZ  Liptovský Hrádok Ing. Stanislavovi Jančuškovi, predsedovi SRZ MO Svit JUDr. Mariánovi Bezákovi a predsedovi SRZ MsO Liptovský Mikuláš Jánovi Čánimu. Za spoluprácu pri príprave a počas konania MS, komunikáciu so sponzormi a zástupcami samospráv Ing. Ľubošovi Javorovi, tajomníkovi SRZ a za podporu počas konania majstrovstiev sveta RSDr. Rudolfovi Borošovi.

Predsedom jednotlivých komisií MS za ich niekoľkomesačnú bezmedznú obetavú prácu, enormné odriekanie a pracovné nasadenie pri príprave a usporiadaní týchto majstrovstiev sveta. Za technické zabezpečenie Ing. Petrovi Bienekovi a vedúcemu sekcie LRU – mucha Ing. Igorovi Hríbikovi, za logistické zabezpečenie Doc. Mgr. Jánovi Hučíkovi, PhD, za zabezpečenie rozhodcovskej komisie Ing. Jozefovi Trnkovi a Gabike Hupkovej, za zdravotné zabezpečenie MUDr. Petrovi Schifferovi, za stravovanie počas pretekov PhDr. Alene Hučíkovej a za každodennú komunikáciu s družstvami a so mnou ohľadom prípravy a konania v zmysle Medzinárodných pravidiel FIPS Mouche, vznik a aktualizáciu oficiálnej stránky MS, vybavovanie sponzorov, komunikáciu s predstaviteľmi FIPS Mouche a moderovanie Ing. Máriovi Podmaníkovi. Každému z nich ďakujem za skvelú spoluprácu, podporu a pomoc.

Nemôžem zabudnúť poďakovať  Ing. Ľubomírovi Chrenkovi (vedúci OŠČ do 2009) a PaedDr. Vladimírovi Hromekovi (vedúci OŠČ 2009 – 2016),  za odovzdané vedomosti a skúsenosti pri organizácii svetových športovo – rybárskych podujatí, z ktorých sme čerpali aj pri príprave a konaní tohtoročných MS.

V neposlednom rade by som chcela poďakovať aj sponzorom a partnerom 37. Majstrovstiev sveta za ich hodnotnú materiálnu a finančnú pomoc:

 • Spoluorganizátorom: Mestám Liptovský Hrádok, Dolný Kubín, Svit, Liptovský Mikuláš, MŠVVaŠ SR a Ministerstvu ŽP SR, pod záštitou ktorého sa podujatie konalo
 • Generálnemu sponzorovi: firme Flyfish Europe
 • Hlavným partnerom: cestovnej kancelárii INGOL, firmám JEEP Motor – Car Bratislava, spol. s r. o., Respect Slovakia, spol. s r. o., SIMMS, Scientific anglers a SCOTT
 • Oficiálnym partnerom: firmám SLOVRYB, a.s., DOHIKU, HENDS, SYBAI, GAS Familia, spol. s r. o., Allianz – Slovenská poisťovňa, O2 Business Services, Slovenské pramene a žriedla, a.s.

37. Majstrovstvá sveta v LRU – mucha prispeli k propagácii Slovenského rybárskeho zväzu nielen na Slovensku, ale opätovne sme si upevnili vynikajúci pozíciu vo svetovom rybárstve. Snahou a želaním všetkých organizátorov bolo, aby bola zabezpečená dôstojná reprezentácia Slovenskej republiky a Slovenského rybárskeho zväzu tak, aby si všetci jeho účastníci z neho odniesli nezabudnuteľné spomienky na našu krajinu, našich ľudí a naše krásne vody, ako aj nezabudnuteľné rybárske zážitky. Myslím si, že sa to v plnej miere podarilo. Ešte raz ďakujem všetkým, ktorí k tomu prispeli!

 

                                                                                               Mária Sprušanská

                                                                            predseda organizačnej komisie 37. MS

                                                                                               Ing. Igor Hríbik

                                                                            vedúci sekcie LRU-mucha