Vyhodnotenie dotazníka venovaného vydre riečnej v rybárskych revíroch SRZ

Dotazník bol rozposlaný v mesiaci august  na všetkých 122 základných organizácií SRZ. Svojím obsahom bol dotazník venovaný jednému z našich najvýznamnejších predátorov súčasnosti  – vydre riečnej /Lutra lutra). Dotazník bol určený rybárskym hospodárom ZO SRZ.

Elektornický dotazník vyplnilo v stanovenom termíne 61 respondentov, čo je 50 %. Piati zástupcovia ZO SRZ poslali svoje odpovede mailom s informáciou, že nemajú poznatky o vydre riečnej na svojom území. Jednalo sa o zástupcov bratislavského kraja.  Z uvedeného vyplýva, že sa nám podarilo zozbierať  viac ako 50 % odpovedí, čo je dostatočný počet na získanie objektívneho pohľadu na problematiku vydry riečnej v podmienkach SRZ.

Predložený dotazník vyplnil z každého kraja približne rovnaký počet zástupcov ZO SRZ, čo znázorňuje nižšie uvedený graf, a tak sa podarilo získať odpovede zo všetkých kútov našej republiky.


Najväčší podiel tvorili odpovede z košického a prešovského kraja. V odpovediach dominovala informácia, že naši rybárski  hospodári  majú pomerne dobrý prehľad o vydre riečnej vo zverených rybárskych revíroch.Z odpovedí jednoznačne vyplynul fakt, že trend výskytu vydry riečnej je stúpajúci. Až 72,1 % respondentov sa takto vyjadrilo. Naopak takmer 10 % RH sa k tejto otázke nevedelo vyjadriť. Uvedený stav je logický, nakoľko výskyt vydry je potvrdený na 80 % nášho územia aj pracovníkmi Národného lesníckeho centra vo Zvolene (Poľovníctvo a rybárstvo 03/2017).

Čo sa týka otázky, na ktorých typoch vôd zaznamenávame najčastejší výskyt vydry riečnej, odpoveďou bolo, že na tečúcich vodách.


Zaujímavým poznatkom je, že základným zdrojom informácií o výskyte vydry sú naši členovia SRZ. Až na druhom a treťom mieste skončili ako zdroj poznania pobytové znaky ako zvyšky rýb, stopy na snehu a zvyšky trusu.


Považujete škody spôsobené vydrou riečnou na rybách v rybárskych revíroch za významné z hľadiska ich vplyvu na súčasný stav ichtyofauny našich rybárskych revírov?

Čo sa týka samotnej škody RH jasne vyjadrili svoj názor, že predačný vplyv vydry na našu ichtyofaunu je veľmi významný a bude potrebné v tejto oblasti vykonať niektoré zásadné opatrenia aby sa im zabránilo.


Podľa vyjadrení RH najvýraznejšie škody spôsobuje vydra riečna na lovných rybárskych revíroch tečúceho charakteru (69%). Nasledovali chovné potoky (51,7%).  Chovné rybníky a rybochovné zariadenia skončili na treťom mieste približne s rovnakým percentom odpovedí.


Asi najrôznejšie odpovede sme zaznamenali na otázku, či vidia RH súvislosť zaznamenaného poklesu úlovkov členmi SRZ v súvislosti s nárastom početnosti vydry. Pravdou je, že otázka nepresne naznačila cieľ a skupinu druhov rýb, u ktorých dochádza k poklesu úlovkov. Naopak, niektoré druhy v našich úlovkoch stúpajú (napr. kapor, pstruh dúhový, sumec).


Na otázku čo navrhujú rybárski hospodári ZO SRZ ako riešiť uvedený problém, medzi najčastejšie odpovede patrilo dotovanie zarybňovania postihnutých rybárskych revírov rybími násadami. Druhou najčastejšou odpoveďou bol návrh na povolenie výnimky na odstrel vydry riečnej. Treťou najčastejšou odpoveďou bolo vyplácanie náhrad škôd za škody spôsobené vydrou riečnou. Z uvedených odpovedí jasne vyplynula požiadavka na akútne riešenie súčasného stavu.


Posledná otázka bola zameraná na možnosť zapojiť sa do prípadného projektu, ktorý by inicioval SRZ s partnerom na Slovensku, prípadne aj mimo územia SR. Základné organizácie SRZ majú záujem (viac ako 76 %) o spoluprácu v oblasti projektu zameraného na vydru riečnu avšak rezonoval dodatok, že bude záležať na konkrétnych podmienkach projektu a na čo bude zameraný.


Záverom tohto krátkeho dotazníka o vydre riečnej je možné konštatovať, že rybárski hospodári, príp. štatutárni zástupcovia  ZO SRZ prejavili o túto téme veľký záujem a preto bude  potrebné zintenzívniť kroky zamerané na elimináciu škôd vydrou riečnou na ichtyofaune Slovenska. Keďže táto problematika je výsostne v rukách Ministerstva  životného prostredia SR, bude potrebné túto oblasť prerokovať na úvod najmä na pôde tohto rezortu. Spoločným cieľom by malo byť systematicky evidovať vzniknuté škody na ichtyofaune a následne žiadať o ich kompenzáciu a to na všetkých rybárskych revíroch SRZ.

 

V závere dovoľte všetkým, ktorí sa zapojili do dotazníka poďakovať  za spoluprácu. O ďalších krokoch SRZ v tejto oblasti Vás budeme priebežne informovať. V prípade záujmu  môžete kontaktovať pracovníkov spoločného Odboru tečúcich vôd a výroby.

Výsledky dotazníka boli odprezentované na konferencii venovanej vydre riečnej v Českom Frenštáte pod Radhoštěm dňa 9.9.2017, o ktorej sa viac dočítate TU.