Vypustenie derivačného kanála v Martine – Všeobecný zákaz lovu rýb (15.8. – 10.10.2023)

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Povodie horného Váhu, OZ Ružomberok uskutoční v termíne od 15.8.2023 do 10.10.2023 sanáciu priesakov prívodného kanála od VE Sučany po VE Lipovec. Z uvedeného dôvodu platí v zmysle § 15 ods. 1 pís. c) zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov všeobecný zákaz lovu rýb v uvedom úseku Derivačného kanála Váhu č. 3-0660-2-1. Uvedené obmedzenie platí až do odvolania.