Výskumníci opäť pri Poprade

Na rieke Poprad v jej horných úsekoch bol realizovaný v dňoch 20.5 až 22.5.2019 už druhy odlov lipňa tymianového. Zatiaľ čo v septembri 2018 sa okrem výskytu farebne označkovaného lipňa zisťovali aj celkové populácie rýb na rieke od Svitu po štátnu hranicu pod obcou Orlov, v tomto roku sa zisťovala populácia farebne označkovaného a očipovaného lipňa. Zisťovali sa jeho rastové parametre. Súčasťou tohtoročného projektu bude aj dôkladný rozbor zoobentosu.

Tesne pod mestom Svit na pstruhovom revíri Poprad č. 9 nebol z ulovených lipňov zistený ani jeden exemplár s farebnou značkou, alebo čipom.

Podstatne lepší výsledok bol na úseku revíru Poprad č. 8 v meste Poprad, kde z 25 farebne označených alebo očipovaných rýb boli prostredníctvom skenera zistené jednak očipované lipne a ďalej boli zistené žltou farbou označené ryby vysadené do tohto revíru obhospodarovanom MO SRZ Poprad a ružovo označené ryby z Popradu č. 9 obhospodarovanom MO SRZ Svit, ktoré na spodnejší úsek rieky boli splavené, alebo prebehla po prúdová migrácia.

Keďže predtým z nedele na pondelok oblasť Vysokých Tatier zasiahli intenzívne dažďové zrážky, pracovný program bol pozmenený. Odlovu rýb predchádzalo značkovanie lipňa farebnými markermi v množstve 10 000 jedincov vo vekovej kategórii Li1+ pre tri lipňové úseky rieky Hron a pre jeden úsek na rieke Orava, ktoré pokračovalo ešte v stredu 22. mája za súčasného výberu profilov na rieke Hron, kde sa projekt LIPEŇ rozšíri.

Pre zle hydrologické podmienky odlov lipňa na tretej plánovanej lokalite v profile Kežmarok nebolo možné realizovať.


Dobre viditeľná žltá značka  z mája 2018

Zisťovanie čipu pomocou scenera

Odlov rýb na Poprade č. 9