Výsledok rozporového konania k MVE

Dňa 21. novembra 2016 (pondelok) sa uskutočnilo v Bratislave na pôde Ministerstva životného prostredia SR rozporové konanie k zaslaným pripomienkam Slovenského rybárskeho zväzu, k návrhu vypracovanej Aktualizácie koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030.

Za Slovenský rybársky zväz sa ho zúčastnili pracovníci Odboru tečúcich vôd Ing. Michaela Strihová a Ing. Tibor Krajč, PhD.

Slovenský rybársky zväz vzniesol 17 zásadných pripomienok, pričom ministerstvo väčšinu z nich akceptovalo, prípadne čiastočne akceptovalo. Dve pripomienky SRZ po vysvetlení stiahlo. Rozpor zostal k jednej pripomienke, v ktorej SRZ žiadal aby tento strategický dokument bol posúdený podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov, nakoľko nebol nijako vyhodnotený kumulatívny vplyv 59 profilov navrhovaných ako podmienečne vhodných pre výstavbu MVE uvedených v prílohe č.4 tejto koncepcie. Do vlády pôjde preto pravdepodobne tento materiál s týmto rozporom.

Sme presvedčení, že pokračujúce masívne budovanie MVE na slovenských riekach spôsobí ďalšie zhoršenie stavu našich riek vrátane poklesu stavov našej ichtyofauny.

Zápis z rozporového konania, po jeho doručení z MŽP SR, bude zverejnený na webstránke SRZ. O výsledkoch rozporového konania budeme informovať členov Rady SRZ na decembrovom zasadnutí Rady SRZ.