Workshop Voda nás spája

Počas dní 25. – 26. októbra 2023 sa vo Fačkove a Rybnej doline konal odborný workshop s názvom Voda nás spája, ktorého sa zúčastnil aj Slovenský rybársky zväz. Workshop nadväzuje na konferenciu Žilinského samosprávneho kraja VODA / SUCHO, ktorá sa uskutočnila 24. októbra 2023 v Liptovskom Mikuláši. Organizáciu a priebeh workshopu zabezpečila nezisková organizácia Kvapka Rajeckej doliny v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR.

Kvapka Rajeckej doliny združuje expertov na revitalizáciu krajiny a realizáciu vodozádržných opatrení. Ich primárnym cieľom je udržať v Rajeckej doline zdravú a pestrú krajinu, a pomocou inovatívnych metód prispieť k prirodzenej obnove zásob vody a zvýšeniu biodiverzity. Podstatou týchto metód a opatrení je zasiaknuť každú kvapku na mieste dopadu, aby voda vsiakla a neodtiekla nenávratne preč z krajiny.

Priamo v teréne prebiehala názorná ukážka vodozádržných a protieróznych opatrení v lesoch, mokradiach a intraviláne. V lese sme mali možnosť prakticky vidieť všetky typy postupov rekultivácie používaných aj nepoužívaných približovacích lesných ciest:

  1. Jama-hrádza-jama – Úplná rekultivácia, vhodná pre silne erodované lesné cesty na svahoch. Zhutnená pôda sa naruší rýpadlom bagra z najvyššieho miesta po najnižšie, priečne proti svahu a prúdu vody tak, aby dažďová voda ostala tam, kde spadne a vsiakla do narušenej pôdy.
  2. Zdvih (kyprenie) – Kompletná rekultivácia, vhodná pre nevyužívané lesné cesty na menších svahoch, ktoré sú potenciálne ohrozené eróziou.
  3. Prieľah – Odtoková ryha umiestnená priečne v telese používanej lesnej cesty, ktorá odvádza povrchový odtok do vegetácie, čím zabraňuje erózií.
  4. Šachovnica – Viacero vpichov na jednom mieste. Vhodná ako ukončenie poklopu na zlepšenie infiltračných schopností.

Na stanovišti venovanému mokradiam sme videli ako vytvárať a revitalizovať mokrade a tône priamo v krajine. Firma ADAPTO.space nám fundovanou diskusiou porozprávala o dôležitosti mokradí a demonštrovala chyby, ktorým sa vyvarovať pri ich stavbe. Mokrade a tône sú špecifické typy vlhkých ekosystémov, ktoré zohrávajú veľmi významnú úlohu zachovania ekologických procesov a biodiverzity. Rozumná ochrana a udržateľná správa mokradí je kľúčová pre ich funkčnosť a zaistenie ekologickej stability krajiny. Hlavnými hrozbami pre mokrade sú odvodňovanie, urbanizácia a zmena klímy.

Na záver sme sa presunuli do intravilánu obce Fačkov, kde bol prezentovaný zber a využitie dažďovej vody zachytenej zo striech budov v spojitosti so záhradným systémom OLLA. Záhradný systém OLLA je vysoko nadčasová a veľmi jednoduchá metóda z dávnych čias (200 rokov pred. n. l.), ktorá slúži prioritne na riadené zavlažovanie rastlín. Názov ,,olla“ pochádza zo španielčiny a jeho pôvodný význam je ,,hrniec“. Princíp zavlažovania pomocou hlinenej nádoby olla funguje vďaka dvom fyzikálnym zákonitostiam (kapilarita vody a tlak vodného stĺpca) a vlastnostiam použitého materiálu – hliny. Nádoba sa celým svojím objemom až po hrdlo zakope do zeminy záhonu a naplní vodou. Voda vzlína skrz steny nádoby do okolitej zeminy a tým ju zvlhčuje, pretože ,,každá kvapka sa počíta“ !

Mgr. Filip Miklánek