Zahájenie príprav Mimoriadneho snemu SRZ

Na konaní XI. Snemu SRZ, delegáti základných organizácií prijali uznesenie, ktorým uložili zvolenej Rade SRZ do 01.06.2016 pripraviť návrh na zmenu Stanov SRZ a následne zvolať Mimoriadny snem SRZ.

Rada SRZ na svojom zasadnutí dňa 12.09.2015 schválila uznesením č. 105/2015, termín konania Mimoriadneho snemu SRZ na 1. október 2016.

Prípravou návrhu Stanov SRZ bola poverená Legislatívna komisia Rady SRZ, ktorá spracovala množstvo pripomienok zaslaných miestnymi a mestskými organizáciami SRZ a vypracovala návrh Stanov SRZ, ktorý následne schválila Rada SRZ.

Realizácia konkrétnych úkonov pre zabezpečenie priebehu Mimoriadneho snemu SRZ bola zahájená v 28. pracovnom týždni.

Sekretár tajomníka, p. Schwarz, počas 28. – 29. pracovného týždňa skompletizoval adresy delegátov a náhradníkom na Mimoriadny snem SRZ, ktorých zoznam zabezpečila Mgr. Králiková, vtedajšia sekretárka tajomníka.

Právno-organizačný referent, Mgr. Roobová, v dňoch 18. – 21. júla spracovala zápisnicu z mimoriadneho zasadnutia Rady SRZ konajúceho sa dňa 17.06.2016, ktorého programom bol návrh Stanov SRZ, ktorý bude predložený dňa 1. októbra 2016 na Mimoriadnom sneme SRZ ako návrh Rady SRZ. Dňa 22. júla bol vypracovaný návrh Stanov SRZ v súlade s predloženými a schválenými pripomienkami na mimoriadnom zasadnutí Rady SRZ. V dňoch 25. – 28. júla bol rozpracovaný návrh Stanov SRZ so zapracovaním pripomienok ZO SRZ, ktorý bol následne zasielaný delegátom a náhradníkom na Mimoriadny snem SRZ.

Po vypracovaní zoznamu všetkých delegátov a náhradníkov na Mimoriadny snem SRZ a ich adries, na podnet právno-organizačného referenta, bola v priebehu 30. týždňa uskutočnená kontrola správ z členských schôdzí (ďalej len „ČS“) a mestských konferencií (ďalej len „MK“) z dôvodu dodržania voľby delegáta a náhradníka v zmysle § 14 ods. 7 písm. e) a § 20 ods. 3.1. Stanov SRZ.  Vykonanou kontrolou bolo zistené, že 18 organizácií nemalo voľbu zaznamenanú v správe z ČS alebo MK a 10 organizácií správu vôbec nezaslalo na Sekretariát Rady SRZ. Základné organizácie boli, prostredníctvom elektronickej formy, listom vyzvané na zaslanie správy v termíne do 7. augusta 2016. Na základe dodatočne zaslaných správ, resp. telefonického potvrdenia, bolo zistené, že v prípade štyroch organizácií (Brezno, Krupina, Turzovka, Malé Leváre – Veľké Leváre) voľba delegáta a náhradníka na ČS alebo MK sa neuskutočnila. Z tohto dôvodu im bol zaslaný list o nemožnosti zúčastniť sa Mimoriadneho snemu SRZ. Ďalšie štyri organizácie (Rohožník, Revúca, Veľký Meder, Sekule – Moravský Svätý Ján) voľbu potvrdili telefonicky, správu zatiaľ nedoručili.

Dňa 3. augusta sa vypracovala konečná úprava pozvánky na Mimoriadny snem SRZ, ktorá bola zaslaná všetkým členom Rady SRZ na elektronické hlasovanie a schválenie.

V 31. a 32. pracovnom týždni sa pripravili materiály pre ZO SRZ na Mimoriadny snem SRZ (tlač návrhov zmien v Stanovách SRZ a viazanie do hrebeňovej väzby, tlač pozvánok na Mimoriadny snem SRZ, tlač rokovacieho poriadku a zaslanie materiálov delegátom, a to na doručenku, do vlastných rúk).

V rámci zasadnutia Rady SRZ konaného dňa 27.08.2016 sa členovia Rady SRZ zaoberali zložením pracovného predsedníctva Mimoriadneho snemu SRZ, do ktorého boli navrhnutí členovia Prezídia Rady SRZ, ktorí boli riadne zvolení za delegátov a ako prísediaci boli navrhnutí prezident SRZ, tajomník SRZ, právno-organizačný referent a notár. Rada SRZ zároveň odsúhlasila, aby členovia Rady SRZ a KK SRZ, ktorí nie sú delegátmi na Mimoriadny snem SRZ, boli prizvaní ako hostia s hlasom poradným.