Zákaz lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava naďalej pretrváva

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si vás informovať, že Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Michalovce listom zo dňa 02. júla 2018 požiadala Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca o prehodnotenie lovu rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava z nasledovných dôvodov:

  • lov bol obmedzený pre členov SRZ do vzdialenosti 50m od telesa hrádze, čo je vyznačené na tabuli zákazu lovu a farebnými čiarami na hrádzi, čo už trvá dlhší čas,
  • po stavebných úpravách Výpustného kanála veľká časť rýb ostáva v takzvanom “bazéne“ a nemá možnosť odplávať do Laborca.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Správa povodia Laborca listom zo dňa 11. júla 2018 zaujal nasledovné stanovisko:

  • prevádzkový poriadok VN Zemplínska Šírava zakazuje z bezpečnostných dôvodov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti objektov vodnej stavby (bezpečnostný prepad),
  • na bezpečnostnom prepade sú namontované kamerové systémy a iné zariadenia, ktoré sa pri love rýb môžu poškodiť,
  • rekonštrukciou prepadu neboli urobené také zásahy, ktoré by bránili pohybu rýb za segmentom výpustného objektu.

Na základe vyššie uvedených skutočností vám oznamujeme, že lov rýb na Výpustnom kanáli z VN Zemplínska Šírava je naďalej zakázaný, a teda nie je možné jeho uskutočňovanie v zmysle zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

 

Zverejnil

Súvisiace príspevky

Top