Aktualizácia 1.10.2021: Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti

Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti

Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov dotknutých plánovanou mimoriadnou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros v zmysle § 22 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje svojich členov o zákaze loviť a privlastňovať si ryby počas mimoriadnej udalosti v nasledovných rybárskych revíroch a v nasledovnom termíne

Termín trvania zákazu lovu rýb: 28.9.2021 (0.00 hod.) – 3.10.2021 (24.00 hod.)

Dotknuté rybárske revíry, na ktorých platí NAĎALEJ zákaz lovu rýb:

2-0610-1-1 Dunaj č. 3 – ZDRŽ VD Hrušov Čunovo
1-0140-1-1 Dunaj č. 4 – Karloveské rameno
1-0090-1-1 Dunaj č. 4 – OR Ovsište

Vzhľadom k skoršiemu ukončeniu plánovaných opráv na VD Gabčíkovo a postupnému zvyšovaniu hladiny sa zákaz lovu na nasledovných revíroch ruší od 1.10.2021 (24.00 hod.). Lov rýb bude povolený od 2.10.2021 (0.00 hod.) bez obmedzení:

2-0510-1-1 Dunaj č.3
1 -0120-1-1 Dunaj č.4 rameno Zuzana
1-0130-1-1 Dunaj Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
2-0560-1-1 Dunaj č.3 OR horná inundácia

Prílohy:

Príloha