Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – jún 2017

Dňa 9. a 10. júna 2017 sa konalo zasadnutie Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 29 členov, ospravedlnil sa p. Godiška, p. Pavelka, Ing. Kalus, PhDr. Fraňa a p. Tomanovics.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom; Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2017 a 1-4/2016; Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 3. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2018; Návrh zmien k Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na rok 2018; Hlavátkové povolenia na rok 2017; Prerozdelenie finančných prostriedkov z rezervného fondu – prvotné + ekologické havárie
 4. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2017; Informácia vedúceho výroby o činnosti výrobných stredísk od posledného zasadnutia Rady SRZ; Prezentácia výrobných stredísk v Uzovskej Panici a Lučenci vedúcimi stredísk Ing. Mesiarikom a p. Klučiarom
 5. Návrh smernice o podpore športového rybárstva
 6. Iné
  1. Vyznamenania
  2. Žiadosť o odkúpenie majetku v PB od firmy RENTINVEST, s.r.o.
  3. Informácia k výberovému konaniu na elektronizáciu SRZ
  4. MO SRZ Dunajská Lužná – Žiadosť o poskytnutie podpory z pridelených prostriedkov
 7. Rôzne

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch: