Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – jún 2018

Dňa 8. a 9. júna 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a  zasadnutie Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 29 členov.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
  1. Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2018 a 1-4/2017
  2. Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 3. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2018
 4. Prerozdelenie fin. prostriedkov z rezervného fondu na prvotné zarybnenie a ekologické havárie + Hlavátkové povolenia na rok 2018
 5. Vyhodnotenie cenových ponúk o zabezpečenie internetového hlasovania pre priebeh XII. Snemu SRZ
 6. Iné
  1. Žiadosť MO SRZ Spišská Stará Ves o podporu osláv výročia založenia
  2. Žiadosť MsO SRZ Trenčín o odkúpenie strediska Kubrica
  3. Žiadosť MsO SRZ Michalovce o použitie fin. prostriedkov za hosťovacie povolenia predané na súťaži Zemplínsky kapor 2018
  4. Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii za záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ
  5. Forma a príprava návrhu Stanov SRZ
  6. Informácia o činnosti KK SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ
  7. Finančná bilancia nákladov a výnosov Sekretariátu SRZ
 7. Rôzne

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch: