Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – marec 2018

Dňa 24. marca 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a  zasadnutie Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 26 členov.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2017 s komentárom

Správa auditora k hospodáreniu Rady SRZ za rok 2017

 1. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2018 s komentárom

Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov

 1. Správa o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2017
 2. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2017
 3. Návrh plánu zarybňovania na rok 2018
 4. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2017
 5. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2018
 6. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov za rok 2017
 7. Priebežné plnenie Uznesení XI. Snemu SRZ a priebežná informácia o prípravách XII. Snemu SRZ
 8. Iné

11.1     Vyznamenania

11.2    Žiadosť MO SRZ Vrbové o podporu športových súťaží

11.2    Žiadosť MO SRZ Banská Štiavnica o podporu pre Dni Svätého Huberta

11.3    Správa o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady SRZ

11.4    Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od posledného zasadnutia Rady SRZ

11.5    Priebežná informácia k návrhu Zákona o rybárstve, vykonávacej Vyhlášky, Petícii za záchranu rybárstva na Slovensku a Elektronizácii SRZ

 1. Rôzne

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch: