Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – september 2017

Dňa 23. septembra 2017 sa konalo zasadnutie Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 26 členov, ospravedlnil sa MVDr. Bilik, JUDr. Kabáč, Ing. Stanko, p. Hesek, p. Polák, Ing. Staško, p. Šaffa a Ing. Viktorín.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom, Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2017 a 1-7/2016, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2017
 4. Finančná bilancia rozpočtu 37. MS v LRU-mucha a MS juniorov RT 2017
 5. Iné
  1. Návrh smernice o odmenách funkcionárov ústredných zväzových orgánov SRZ a náhradách cestovných výdavkov
  2. Návrh smernice o poskytovaní cestovných náhrad v rámci Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina
  3. Vyhodnotenie súťaže „Zlatý blyskáč“
  4. Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za 1-8/2017 a doplnenie návrhu koncepcie rybárskej stráže
  5. Informácia vedúceho odboru tečúcich vôd a výroby o činnosti od posledného zasadnutia Rady SRZ. Prezentácia výrobných stredísk v Košarovciach a klietkového chovu PD na Liptovskej Mare vedúcimi stredísk p. Ing. Makarom a p. Ing. Gulasom a prezentácia činnosti ichtyológa košického a prešovského kraja Ing. Géciho
  6. Prezentácia dodávateľa elektronizácie SRZ, ktorý bol určený výberovou komisiou vo výberovom konaní
  7. MsO SRZ Michalovce – Žiadosť o schválenie použitia sumy 3 360 Eur na zarybnenie Zemplínskej šíravy
  8. Informácia o možnom predaji nehnuteľností na výrobnom stredisku Rady SRZ v Považskej Bystrici za účasti žiadateľa
  9. Vyznamenania
  10. Návrh na doplnenie Disciplinárneho poriadku SRZ o nový vzor rozhodnutia – Rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania a predvolanie disciplinárne stíhaného
  11. Stanovy Slovenského zväzu športového rybolovu
  12. MsO SRZ Dunajská Streda – Žiadosť o schválenie dohody o finančnom vyrovnaní
  13. Informácia o návrhu novely zákona o rybárstva
 6. Rôzne
  1. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2017
  2. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov
  3. Návrh dohody o spolupráci s Central Finance spol. s r.o.
  4. Prezentácia elektronického predaja hosťovacích povolení pre členov SRZ na revíroch Rady SRZ
  5. Informácia o činnosti KK SRZ

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch: