Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – september 2018

Dňa 21. a 22. septembra 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 28 členov.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom, Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2018 a 1-7/2017, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení na rybolov za rok 2018
 4. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2019
 5. Priebežná informácia o prípravách XII. Snemu SRZ
 6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu Rady SRZ od posledného zasadnutia Rady SRZ)
  • Vyznamenania
  • Návrh novely Stanov SRZ
  • Informácia – elektronizácia SRZ
 7. Rôzne

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch: