Zápisnica z Rady SRZ a uznesenia z Prezídia Rady SRZ – marec 2017

Dňa 25. marca 2017 sa konalo posledné tohtoročné zasadnutie Rady SRZ a Prezídia Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 30 členov, ospravedlnil sa p. Gajdošík, PhDr. Fraňa, p. Valent, p. Tomanovics.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

 1. Kontrola uznesení
 2. Účtovná závierka Rady SRZ za rok 2016 s komentárom a správa audítora
 3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2017 s komentárom, Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 4. Správa o hospodárení Slovryb, a.s., za rok 2016
 5. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2016
 6. Návrh plánu zarybnenia na rok 2017
 7. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2016
 8. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2017 a priebežná správa o príprave 37. MS v LRU-mucha 2017 a MS juniorov RT 2017
 9. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov – bilancia
 10. Iné
  1. Informácia o ukončení výberového konania na pozíciu pre prácu s deťmi a mládežou
  2. Priebežná informácia o výrobe relácie „Na rybách – Petrov zdar!“
  3. Žiadosť o odkúpenie budovy s dielňou a pozemku na výrobnom stredisku Bytča
  4. Žiadosť MsO SRZ Považská Bystrica o dotáciu vo forme 200kg Pd2 na zarybnenie revírov pred pretekmi „Memoriál Jozefa Kronera“
  5. List na Radu SRZ od MsO SRZ Martin
  6. Vyznamenania
  7. Informácia vedúceho odboru výroby o činnosti výrobných stredísk od posledného zasadnutia Rada SRZ. Prezentácia výrobných stredísk v Malom Záluží a Bytči vedúcimi stredísk p. Žitnayom a p. Bielikom
  8. Žiadosť MsO SRZ Dunajská Streda o zmenu ichtyológa
 11. Rôzne

Záver


Uznesenia z Prezídia Rady SRZ a zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedených linkoch: