Zápisnica z Rady SRZ – december 2018

Dňa 15. decembra 2018 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 32 členov.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

1. Kontrola uznesení
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2018 a 1-10/2017
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
3. Návrh plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2019
4. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2018
5. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2018
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ)

6.1 Vyznamenania
6.2 Žiadosť MsO SRZ Michalovce – schválenie preteku Zemp. kapor 2019
6.3 Žiadosť MsO SRZ Šaľa o poskytnutie pôžičky
6.5 Informácia – Novela Stanov SRZ, Vyhodnotenie XII. Snemu SRZ, elektronizácia SRZ
6.6 Žiadosť MsO SRZ Martin o poskytnutie pôžičky
6.7 Žiadosť MsO SRZ Martin o odklad splatenia odvodu z povolení
6.8 Žiadosť MO SRZ Turčianske Teplice o poskytnutie pôžičky
6.9 Správa referenta pre deti a mládež
6.10 Opravy a investície za 1-11/2018
6.11 Cenník násadových rýb 2019

7. Rôzne

Záver


Zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku: