Zápisnica z Rady SRZ – marec 2019

Dňa 23. marca 2019 sa konalo zasadnutie Prezídia Rady SRZ a zasadnutie Rady SRZ.

Zasadnutia Rady SRZ sa zúčastnilo 31 členov.


Program zasadnutia Rady SRZ:

Otvorenie

1. Kontrola uznesení
2. Vyhodnotenie zarybnenia za rok 2018
3. Bilancia investícií a opráv majetku SRZ za rok 2018
4. Informácia o čerpaní dotácií a Envirofondu, bilancia roku 2018
5. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2018 s komentárom
Správa audítora k hospodáreniu Rady SRZ za rok 2018
6. Návrh plánu zarybnenia na rok 2019
7. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2019
8. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2019 s komentárom; Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
9. Správa o hospodárení Slovryb, a.s. za rok 2018 a návrh členov do volených orgánov Slovryb, a.s.
10. Vyhodnotenie diskusných príspevkov z XII. Snemu SRZ
11. Iné
11.1. Správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia Rady a priebežná správa o plnení vybraných úloh z Hlavných smerov SRZ
11.2. Vyznamenania
11.3. Žiadosť o dotáciu – SRZ MO Spišská Belá
11.4. Žiadosť o dotáciu – SRZ MO Bardejov
11.5. Žiadosť o usporiadane pretekov – Peter Gere, Palin
11.6. Žiadosť o usporiadanie pretekov – SRZ MO Michalovce
11.7. Žiadosť o odkúpenie nehnuteľného majetku SRZ – rybničné hospodárstvo Kubrica – SRZ MsO Trenčín
11.8 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Skalica
11.9 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Šaštín – Stráže
11.10 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MsO Martin
11.11 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Bánovce n. Bebravou
11.12 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Veľký Krtíš
11.13 Žiadosť o poskytnutie bezúročnej pôžičky – SRZ MO Sládkovičovo
11.14 Správa o činnosti Kontrolnej komisie od posledného zasadnutia Rady SRZ
11.15 Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou od posledného zasadnutia Rady SRZ
12. Rôzne

Záver


Zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku: