Zápisnica z Rady SRZ – september 2019

Dňa 7. septembra 2019 sa konalo mimoriadne zasadnutie Rady SRZ.


Program zasadnutia Rady SRZ:

 1. Prejedanie rybárskych revírov v užívaní SRZ (MŽP SR)
 2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom
  Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2019 a 1-7/2018
  Finančná bilancia nákladov a výnosov Sekretariátu SRZ
  Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov k 1.7. 2019
 3. Zvolanie a organizácia mimoriadneho XIII. Snemu SRZ
 4. Povolenie na rybolov pre deti
 5. Žiadosť o schválenie miestnej organizácie SRZ v Dolnej Strede
 6. Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica
 7. Iné
  7.1. SRZ MsO Ružomberok – Žiadosť o usporiadanie pretekov
  7.2. SRZ MsO Ružomberok – Žiadosť o schválenie zámennej zmluvy
  7.3. Informácia o žiadosti spoločnosti Amat s.r.o. – pridelenie ostatnej vodnej plochy k. ú. Nové
  Zámky
  7.4. Návrh na vyznamenania
  7.5. Návrh na uzavretie mimosúdneho zmieru Ing. Beleša
 8. Rôzne
  8.1. Ceniny pre rok 2020 (výber dodávateľa)
  8.2. Dodatok č. 2 – Zmluva relácia – „Na rybách“
  8.3. Žiadosť rybárskych hospodárov

Zasadnutie otvoril prezident SRZ, privítal členov Rady SRZ a vyzval, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Bc. Zsille. Prezident SRZ navrhol za skrutátorov Ing. Macúša a p. Vaculčiaka;


Zápisnicu z Rady SRZ si môžete stiahnuť na nižšie uvedenom linku: