Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 14. decembra 2019

Dňa 14. decembra  2019 sa konalo zasadnutie Rady SRZ.

Program:

 1. Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ
 2. Kontrola uznesení
 3. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom
  Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018
  Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
 4. Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica
 5. Návrh plánu práce Prezídia a Rady SRZ na rok 2020
 6. Návrh plánu investícií na rok 2020
 7. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti a SZŠR za rok 2019
 8. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2019
 9. Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou
 10. Iné
  10.1. Návrh na odvolanie p. M. Pavelkovej z funkcie člena Disciplinárnej komisie SRZ Rady
  10.2. Žiadosť MsO SRZ Michalovce – schválenie pretekov Zemplínsky kapor 2020
  10.3. Návrh dotácie z Rezervného zarybňovacieho fondu
  10.4. Návrh nového Disciplinárneho poriadku predložený dočasnou Legislatívnou komisiou Rady SRZ
  10.5. Návrh na vyznamenania
  10.6. Žiadosť MO SRZ Dolný Kubín – prenájom vody
  10.7. Žiadosť MO SRZ Žarnovica – prehodnotenie identifikácie vodných útvarov
  10.8. Obec Dolná Streda – pokus o zmier
 11. Rôzne