Zarybňovanie označeným Lipňom tymiánovým na Orave

Vážení rybári a členovia SRZ,

V zmysle záverov z konferencie Súčasnosť a perspektíva lipňa tymiánového (Thymallus thymallus), konanej dňa 31. Októbra 2018 v Žiline a tiež pracovnej skupiny zameranej na podporu populácií Lipňa tymiánového boli dňa 28.05.2019  do významných prítokov rieky Orava vysadené označené ryby. Ryby boli do prítokov vysadené z dôvodu vysokých prietokov v rieke Orava /120-130 m3/s/.

Spolu bolo vysadené 2500 ks označených rýb. Ryby boli označené v hlavovej časti zo spodu alebo na bokoch červenou farbou /viď. foto/ 

V nasledujúcom období budú lipne monitorované v rámci ichtyologických prieskumov.

Ryby boli vysadené do nasledovných lokalít:

  • Zázrivka /pravostranný prítok v obci Párnica – lovný/ – 1.250 ks – cca 650 ks od vtoku do Oravy po cestný most Kraľovany – D. Kubín, cca 400 ks v lokalite Pod Bralom /cca 1700 m od ústia do Oravy/
  • Jasenovský potok /ľavostranný prítok v D. Kubíne – chovný/ – cca 200 ks od vtoku pod cestný most pri Florinovej kaskáde /pri penzióne Koliba/
  • Studený potok /ľavostranný prítok nad obcou Podbiel – lovný/ – 1250 ks od vtoku Studeného potoka až cca 150 m nad cestný most Podbiel – Nižná

Žiadame rybárov, ktorí pri love rýb na Zázrivke, Studenom potoku alebo v rieke Orave ulovia označené ryby podali o tom správu hospodárom uvedených revírov, alebo na e-mail: hlavaty@ssrzrada.sk tel. 0948 339 758

Teplota vody pri zarybnení bola v Zázrivke 10, Jasenovskom potoku 11 a Studenom potoku 8 stupňov C. Ryby boli dovezené zo strediska SRZ Svit. Na zarybňovaní sa zúčastnili členovia OZ MO SRZ D. Kubín – Miroslav Žúbor a Roman Teluch, OZ MO SRZ Trstená – JUDr. Miloš Kabáč, OZ MO SRZ Námestovo – Peter Kováč a Ing. Ján Kompan – hospodár Oravy II. Ďakujeme všetkým zúčastneným za odvedenú prácu.


Lipne samé vyplávali proti prúdu

Označenie vysádzaných rýb I

Označenie vysádzaných rýb

Pri Studenom Potoku

Priatelia Palo a Miro zarybňujú

Sútok Studeného potoka s Oravou

Vtok Zázrivky do Oravy