Zasadnutie Rady SRZ dňa 7. marca 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,
 
na zasadnutí Rady SRZ dňa 7. marca 2020 boli prijaté nasledujúce interné predpisy SRZ s účinnosťou od 1. apríla 2020:
– Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ
– Organizačný poriadok SRZ
 
Na zasadnutí Rady SRZ dňa 7. marca 2020 boli prijaté uznesenia, ktorými bola upravená s účinnosťou od 1. apríla 2020 Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov, ktorú prikladáme v znení aj s prijatými zmenami v prílohe.
 
Petrov zdar!
 
Organizačná štruktúra Sekretariátu Rady SRZ – schéma
Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
Organizačný poriadok SRZ
Organizačný poriadok Sekretariátu Rady SRZ