Záver zo zasadnutí celoslovenského stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov prezentovaný na zasadnutí Rady SRZ v Štúrove 9. júna 2018

V mesiacoch január a február 2018 sa uskutočnila séria pracovných stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov z celého Slovenska s referentom pre prácu s deťmi a mládežou Rady Žilina. Okrem dopracovania smernice Zlatý blyskáč sa na stretnutiach podarilo získať cenné informácie o stave detských rybárskych krúžkov, ich spolupráci so základnými organizáciami a centrami voľného času. Získali sme cenné námety a odporúčania, ako čiastočne financovať detské rybárske krúžky z externých zdrojov. Jasne sa definovali základné problémy, ktoré treba riešiť na úrovni Rady SRZ a špecifikovali sa požiadavky vedúcich na referenta pre prácu s deťmi a mládežou a novovznikajúci odbor. Zároveň bola prezentovaná vízia referenta o ďalších systémových krokoch zo strany SRZ. V prílohe článku je vypracovaná podrobná správa spolu so štatistickým vyhodnotením dotazníka, ktorý vedúci krúžkov vypĺňali.

Termíny a miesta pracovných stretnutí podľa krajov:

 • 1. 2018 – MsO SRZ Košice, Vodná 946/1 (Prešovský a Košický kraj).
 • 2. 2018 – MsO SRZ Banská Bystrica, Ruttkaya – Nedeckého 2 (Banskobystrický kraj).
 • 2. 2018 – SRZ RADA Žilina, Ul. Andreja Kmeťa 20 (Žilinský kraj).
 • 2. 2018 – MsO SRZ Trnava, Vajanského 23 (Trenčiansky, Trnavský a Nitriansky kraj).

Dňa 10.2.2018 bolo plánované stretnutie v Bratislave ale, pre veľmi nízky záujem vedúcich a funkcionárov Bratislavského kraja boli vedúci zo Záhoria požiadaní o presunutie stretnutia do Trnavy.


Účasť:

Košice:

 • Prítomní – 13
 • Ospravedlnení v deň stretnutia – 3
 • Ospravedlnení vopred – 2

Banská Bystrica:

 • Prítomní – 19

Žilina:

 • Prítomní – 14
 • Ospravedlnení – 7 (chrípková epidémia)

Trnava:

 • Prítomní -8
 • Ospravedlnení – 4

Spolu sa zúčastnilo 54 vedúcich detských rybárskych krúžkov a členov výborov ZO.


Program:

 • Návrh smernice „Zlatý blyskáč“.
 • Diskusia a zapracovanie pripomienok.
 • Odbor práce s deťmi a mládežou SRZ Rada.
 • Financovanie detských rybárskych krúžkov.
 • Diskusia a vypracovanie dotazníka a databázy.
 • Návrh uznesení.

Očakávania vedúcich krúžkov od odboru práce s deťmi a mládežou (zhrnutie)

 • koordinácia krúžkovej činnosti, zintenzívnenie vzájomnej komunikácie – krúžky medzi sebou, Rada a detské rybárske krúžky, internetová stránka, facebookový profil, distribúcia metodík a pomôcok, informácie o možnostiach financovania, exkurzie, výstavy,
 • zlepšenie podmienok pre prácu v detských rybárskych krúžkoch, priama finančná podpora, materiálne zabezpečenie,
 • metodiky jednotlivých disciplín, nová metodika pre vedúcich na prácu s deťmi a mládežou,
 • didaktické pomôcky: mapa revírov, plagát s rybami, pracovné zošity, pexeso, elektronickú učebnicu – pre vedúcich aj pre žiakov,
 • spoločný obsah učiva pre celú SRZ – základné kurikulum, ktoré si dopĺňa a prispôsobuje vedúci podľa regionálnych špecifík, spoločný základ vedomostných testov,
 • organizovanie väčšieho množstva podujatí celoslovenského charakteru zo strany Rady, organizovanie Zlatého blyskáča, organizovanie letného tábora pre deti,
 • vplývať na formovanie legislatívy – dospelý sprievodca nemusí mať povolenie (rybolov v letných mesiacoch),
 • zlegalizovať rybolov nových členov organizovaných v detských rybárskych krúžkoch,
 • povolenie za 1€ pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia,
 • školenia pre skúsených vedúcich a pre začínajúcich vedúcich, akreditácia,
 • vplývať na ZO, aby venovali zvýšenú pozornosť práci s deťmi, každý výbor by mal mať člena, ktorý pracuje s deťmi,
 • založiť občianske združenie, ktoré bude združovať deti a mládež – čerpanie prostriedkov Iuventa (nové stanovy združenia, ktorých členovia budú deti, mládež a vedúci, a ktoré nebudú obsahovať športovú činnosť – podmienka získania prostriedkov z výzvy „Podpora“),
 • poistenie pre deti v rybárskych krúžkoch – vytvoriť zvláštny produkt,
 • každoročne organizovať celoslovenské stretnutie vedúcich,
 • kaprové povolenie počas letných prázdnin – aj na miestne vody,
 • každoročne povinné testy pre všetky deti do 15 rokov a nových mládežníkov,
 • upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu v príslušnom kalendárnom roku 15 rokov, mali možnosť výberu medzi detským a mládežníckym povolením,
 • pri tvorbe novej vyhlášky presadiť aby sprievodcom dieťaťa do 15 rokov mohol byť nie len rybár, ale aj sprevádzajúca plnoletá osoba, ktorá absolvovala školenie a skúšku z rybárskej legislatívy (kľúčové opatrenie pri deťoch nerybárov).
 • registrovať deti, ktoré sa zúčastňujú pretekov OŠČ,
 • oslovovať veľké firmy aby prostredníctvom zamestnaneckých sociálnych fondov prispeli na podporu krúžkovej činnosti.

 

Navrhované formy finančnej podpory vedúcim detských rybárskych krúžkov na základe uznesení

 pre všetkých vedúcich krúžkov – zvláštne povolenie (spoluúčasť SRZ pri projekte Iuventa „Podpora“),

 • navýšiť členský príspevok o 1€ na podporu práce v detských rybárskych krúžkoch a 1€ na podporu športovej činnosti detí a mládeže – účelovo viazané príspevky od každého člena.

 

Návrh ďalšieho postupu referenta pre prácu s deťmi a mládežou

 1. Vychádzajúc z vyhodnotenia dotazníka v otázke očakávaní ďalších krokov referenta, navrhujem ustanoviť pre každý kraj jedného koordinátora, ktorý bude zodpovedný za rozvoj svojho regiónu (spočiatku nemusia byť vo všetkých krajoch).
 • mal by sprostredkovať komunikáciu medzi jednotlivými vedúcimi krúžkov a referátom v Rade,
 • venovať sa náborovej činnosti do radov vedúcich a rozvíjať krúžkovú činnosť (byť súčinný pri podujatiach zameraných na prácu s deťmi, neskôr organizovať školenia, a pod.),
 • spoluorganizovať podujatia celoslovenského charakteru,
 • kontrolovať distribúciu finančných prostriedkov,
 • podieľať sa na vytváraní novej metodiky a didaktických materiálov,
 • informovať o najvýznamnejších podujatiach a novinkách zo svojho regiónu na stránke Rady.
 1. V nasledujúcom období navrhujem zostaviť pracovnú skupinu, ktorá by spolupracovala na tvorbe elektronickej učebnice pre vedúcich detských rybárskych krúžkov a iných didaktických materiáloch.

K dispozícii zatiaľ sú zatiaľ iba pexesá a magnetky. Vedúci krúžkov požadujú plagáty na rozpoznávanie rýb, aktualizovanú mapu revírov SRZ, pracovné zošity a metodiky jednotlivých rybolovných disciplín. Najviac však novú metodiku obsahujúcu iné ako všeobecne známe postupy.

 1. Navrhujem presadiť vo formujúcej sa vyhláške nového zákona aby mohol byť dospelým sprievodcom dieťaťa do 15 rokov aj nerybár, ktorý absolvuje školenie.

V súčasnom stave prichádzame o veľkú skupinu detí nerybárov, ktoré prakticky nemôžu loviť ryby od júna do konca septembra.

 1. Navrhujem schváliť, aby nováčikovia v detských rybárskych krúžkoch dostali prvé povolenie zdarma.

Vyrieši sa tak najfrekventovanejšia otázka celoslovenských stretnutí: ako legalizovať rybolov nováčikov v detských rybárskych krúžkoch?

 1. Navrhujem upraviť smernicu o vydávaní povolení pre deti do 15 rokov tak, aby deti z celého Slovenska mohli na miestnu kaprovú povolenku loviť ryby na všetkých kaprových revíroch SRZ bez ohľadu na to, či ide o revír v rozsahu celozväzového povolenia, revír Rady alebo revír v obhospodarovaní ZO.

Pomôžeme tak rozvoju rybárstva v rámci rodiny, keď chodia deti na prázdniny k starým rodičom.

 1. Navrhujem upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu v príslušnom kalendárnom roku 15 rokov mali možnosť výberu medzi detským a mládežníckym povolením.

Súčasná smernica síce upravuje rozpor medzi platnými stanovami a vyhláškou, je však nespravodlivá voči deťom narodeným v druhej polovici kalendárneho roka. Povinnosť zakúpiť si povolenie ako mládež je pre dieťa v 9. ročníku základnej školy často dôvodom zanechania rybárstva.

 1. Navrhujem pri najbližšom schvaľovaní výšky členského príspevku navýšiť členský príspevok o čiastku na podporu práce s deťmi a mládežou.

V troch otázkach vyhodnocovaného dotazníka (problematické javy, nezáujem pracovať s deťmi, osobné ohodnotenie) sa problém nedostatočného ohodnotenia práce vedúcich rybárskych krúžkov ukázal ako zásadný. Je nepochybne hlavnou príčinou nepriaznivého stavu práce s deťmi a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme svoju pozornosť zamerať na tých, ktorí priamo s deťmi pracujú.

 1. Navrhujem do roku 2021 pripraviť a uskutočniť všetky potrebné opatrenia pre zapojenie sa do výzvy „Podpora“ Iuventa.

Je to potenciálne významný zdroj príjmu finančných prostriedkov poskytovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR určených na podporu detí a mládeže.

Uskutočnené kroky v uplynulom období

 1.  Registrácia vedúcich detských rybárskych krúžkoch na stránke Rady. Vznikol nový adresár, na základe ktorého je možné jednoducho kontaktovať vedúceho krúžku na celom Slovensku. Vytvorilo sa nové oddelenie na hlavnej lište stránky. Vedúci krúžkov do jednotlivých sekcií prispievajú článkami, a informujú tak o svojej činnosti.
 2. Priebežne informujeme vedúcich krúžkoch o možnostiach čerpania prostriedkov z grantových schém krajských samospráv. Plánujeme termínový kalendár ukončenia výziev rozšírený o dotácie z miest.
 3. Na základe iniciatívy pána tajomníka sa rozbieha materiálna podpora registrovaných detských rybárskych krúžkov.
 4. Prebehli konzultácie s pracovníčkou Iuventy v súvislosti s plánovaným zapojením sa do výzvy „Podpora“.

 

Poďakovanie za ústretovosť pri realizácii stretnutí a bezplatné poskytnutie zasadacích priestorov patrí základným organizáciám: MsO SRZ Košice, MsO SRZ Banská Bystrica, MsO SRZ Trnava. Zvlášť treba poďakovať MsO SRZ Bratislava V. za snahu apelovať na funkcionárov základných organizácií Bratislavského kraja, aby začali venovať tejto problematike zvýšenú pozornosť. V neposlednom rade vedeniu SRZ za vytvorenie takéhoto priestoru pre komunikáciu medzi vedúcimi krúžkov a Radou SRZ. Je to začiatok novej spolupráce zameranej na vytváranie lepších podmienok pre vznik nových a rozvoj existujúcich detských rybárskych krúžkov.

 

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou, sekretariát SRZ – Rada Žilina

[wds id=“7″]