Zlatá udica – Zlatý blyskáč 2023 Ivanka pri Dunaji, Senec

Na konci letných prázdnin, v dňoch od 25. do 27. augusta, sa v Bratislavskom kraji konalo medzinárodné kolo tradičných detských rybárskych súťaží pre deti z rybárskych krúžkov z Českej a Slovenskej republiky. Zúčastnilo sa na ňom 24 súťažiacich detí, ktoré mali spolu 12 vedúcich a trénerov. Obidve súťaže Zlatý blyskáč aj Zlatá udica sú vyvrcholením práce s deťmi a mládežou v detských rybárskych krúžkoch a na medzinárodnom kole sa mohli zúčastniť družstvá, ktoré sa umiestnili na prvých miestach v celoštátnych súťažiach. Česká republika mala zastúpenie v družstvách z Moravsko-sliezskeho územného zväzu a Moravského rybárskeho zväzu. Slovensko malo dve družstvá zložené z detí z troch rybárskych krúžkov z organizačných zložiek SRZ Zvolen, Dolný Kubín a Kysucké Nové Mesto. Celkovo sa mohli zúčastniť 2 družstvá z každej krajiny v zložení: 4 žiaci do 15 rokov, 1 dievča do 15 rokov, 1 mládežník do 18 rokov, 2 tréneri a 1 vedúci.

Prvé medzinárodné kolo od rozdelenia Československa sa konalo v roku 2019 v Českých Vodňanoch kedy sa obnovila spolupráca medzi ľuďmi zaoberajúcimi sa prácou s deťmi a mládežou v obidvoch krajinách. Nie náhodou padla voľba pre uskutočnenie takéhoto podujatia práve na miesto, ktoré je sídlom strednej a aj vysokej školy rybárskeho zamerania. Súčasťou medzinárodného kola bolo predstavenie školy, školského múzea a výskumného zariadenia vysokej školy. Jedným z cieľov bolo aj predstaviť tieto vzdelávacie ustanovizne v Českej republike deťom z oboch krajín.

Rovnaká myšlienka viedla organizátorov nasledujúceho medzinárodného kola Zlatého blyskáča – Zlatej udice vytvoriť základňu práve na SOŠ Ivanka pri Dunaji. Škola vychovala množstvo významných osobností z oblasti rybárstva a je zároveň jedinou strednou školou s takto zameraným odborom na Slovensku. Na slávnostnom otvorení predstavili školu jej bývalý absolvent, tajomník SRZ Ing. Bohuš Cintula a zástupca školy Ing. Michal Madžunkov PhD., ktorý je zároveň prezidentom Združenia chovateľov rýb na Slovensku. Obaja vyzdvihli význam takýchto podujatí pre deti a zvlášť podnietili zúčastnené deti, aby sa o rybárstvo zaujímali ešte intenzívnejšie. Slovenský rybársky zväz, ako aj ostatní chovatelia rýb na Slovensku, v súčasnosti zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov a pociťujú potrebu podporiť vzdelávanie v tejto oblasti. Delegácia z Českej republiky bola zastúpená Jiřím Markom predsedom odboru mládeže ČRS a zároveň konateľom Juhočeského územného zväzu a Zdeňkom Paulom predsedom odboru mládeže v Juhočeskom územnom zväze. Jiří Marek prijal úlohu hlavného rozhodcu a v úvodnom príhovore deťom zdôraznil význam opätovného nadviazania spolupráce medzi našimi krajinami. Vyjadril zároveň túžbu o ďalšie medzinárodné rozšírenie tejto spolupráce o okolité krajiny.

Na pôde školy bolo zabezpečené stravovanie a ubytovanie a v prvom súťažnom dni sa tu odohrali prvé súťažné disciplíny. Súťaž v Rybolovnej technike sa konala na ihrisku. V interiéri školy deti absolvovali súťaž v rozpoznávaní rýb v akváriách a na obrázkoch.

Druhý deň bol venovaný lovu rýb udicou. Miestna organizácia SRZ Senec poskytla revír a pripravila zázemie pre uskutočnenie disciplín Feeder a Prívlač. Deti mali možnosť loviť ryby na revíri, ktorý nebol pred pretekmi umelo zarybnený. Lov bol preto omnoho náročnejší a iba tí najlepší obstáli v tomto neľahkom súboji.

Záverečný deň bol zameraný na spoznávanie slovenskej histórie a pamiatok. Účastníci podujatia strávili celé dopoludnie na exkurzii v Slovenskom národnom múzeu na Hrade Červený Kameň. Nasledovalo slávnostné vyhodnotenie, na ktorom prezident SRZ Ivan Orovčík ocenil víťazov.

Zvíťazilo družstvo Moravsko-sliezskeho územného zväzu, na druhom mieste bolo družstvo Moravského rybárskeho zväzu a treticu víťazov uzatvára družstvo zložené z prvých umiestnených na Zlatom blyskáči: Zvolen, Dolný Kubín a náhradníčky z Kysuckého Nového Mesta.

Za príležitosť zorganizovať toto podujatie treba poďakovať predovšetkým Slovenskému rybárskemu zväzu, ktorý vyčlenil finančné prostriedky a zvlášť samotnému tajomníkovi, ktorý sa v nemalej miere zaslúžil o vytvorenie vhodných podmienok. Poďakovanie patrí hostiteľom SOŠ Ivanka pri Dunaji , MO SRZ Senec zvlášť predsedovi Petrovi Matlákovi a obci Kráľová pri Senci, ktorí zabezpečili zázemie, priestory a rybársky revír. Mimoriadne významná bola sponzorská podpora od pána Petra Labáta, ktorý zastupuje firmu Flagman na Slovensku. Poďakovanie patrí českým priateľom – trénerom, vedúcim družstiev a delegátom, ktorí pomohli ako rozhodcovia pri disciplíne rybolovná technika. Zvlášť Jirkovi Marekovi ako hlavnému rozhodcovi a významnému podporovateľovi vzájomnej medzinárodnej spolupráce. V neposlednom rade treba poďakovať všetkým ostatným vedúcim družstiev, trénerom a členom organizačného tímu za obetavú prípravu a realizáciu tohto výnimočného podujatia.

Organizovanie takýchto podujatí sa nám s odstupom času ukázalo ako jeden z efektívnych spôsobov ako vzbudiť u detí záujem o rybárstvo v niekoľkých rovinách. Z hľadiska rozvoja športového rybolovu sa podarilo v nadväznosti na letné tábory a v súčinnosti s vedúcimi krúžkov, ktorí sa stretávajú na celoslovenských stretnutiach a v spolupráci s členmi SZŠR vytvoriť muškársku a kaprovú juniorskú ligu. Nemenej významné sa javí to, že množstvo detí, ktoré sa na týchto podujatiach zúčastňovali, začali študovať odbor rybárstvo na stredných a vysokých školách na Slovensku a v Českej republike. Ďalšími krokmi budú doladiť a zjednotiť smernicu pre organizovanie Zlatého blyskáča – Zlatej udice na medzinárodnom stretnutí dňa 10. novembra 2023 vo Vodňanoch a prizvať k spolupráci ďalšie susedné krajiny.

Petrov zdar
Mgr. Dušan Jaššo
organizátor

Sponzori:

Výsledky:

celkovo deti
celkovo dievčatá
celkovo družstvá
celkovo mladež
feeder deti
feeder dievčatá
feeder družstvá
feeder mladež
prívlač deti
prívlač dievčatá
prívlač družstvá
prívlač mladež
rt deti
rt dievčatá
rt družstvá
rt mladež
testy deti
testy dievčatá
testy družstvá
testy mladež