Zlatý blyskáč 2017

V dňoch od 14. do 17. septembra 2017 sa uskutočnila celoslovenská súťaž pre deti od 6 do 15 rokov Zlatý blyskáč. Hosťujúcou organizáciou bola MsO SRZ Zvolen.

Cieľom tohtoročného Zlatého blyskáča bolo sprístupniť súťaž deťom a vedúcim, ktorí sa ligových pretekov nezúčastňujú, a zvýšiť tak záujem o toto podujatie s bohatou tradíciou. Vďaka novému konceptu súťaže sa podarilo pritiahnuť významne vyšší počet detí ako v nedávnej minulosti. Koncepcia tohoto ročníka sa podstatne líšila od predošlých, pretože okrem tradičných disciplín akými sú vedomostné testy, rybolovná technika a plávaná, obsahovala aj ďalšie rybolovné disciplíny, prívlač a feeder. Deti si tak mohli vybrať medzi disciplínami a rozhodnúť sa, v ktorých budú pretekať. Takto orientovaná súťaž je zameraná na všestranného rybára. Deti aj vedúci, ktorí niektorú z disciplín na krúžku nevykonávajú, majú takto príležitosť naučiť sa niečo nové. Súčasťou súťaže boli besedy s odborníkmi z oblasti rybárstva, vzdelávania v rybárstve, ekológie a vodného hospodárstva. Vedomostné testy obsahovali otázky z praktického rybolovu a ichtyológie, ktoré boli konzultované kolektívom zamestnancov SRZ – Rada, Žilina (ichtyológovia, rybárska stráž, právne oddelenie). Súčasťou vedomostných testov bolo rozlišovanie rýb prezentovaných na dataprojektore. Celkové pravidlá súťaže konzultované s jednotlivými vedúcimi sekcií OŠČ sledovali odklon od prísneho dodržania pravidiel ligy a boli skôr zamerané na tímovú spoluprácu, rovnosť medzi vekovými kategóriami a mali vychovávať k šetrnému zaobchádzaniu s ulovenými rybami. Ubytovanie a strava poskytnutá v internáte SOŠ drevárskej bolo vyhovujúca. Zariadenie disponovalo klubovňou s dataprojektorom s kapacitou 70 ľudí a zasadačkou pre organizačný štáb. Všetky deti, ktoré sa zúčastnili súťaže dostali pamätný diplom a množstvo cien. Najvyššie umiestnenia boli ocenené 12 pohármi a v družstvách okrem pohárov aj medailami. Celkový priebeh súťaže potvrdil, že nový model je funkčný, životaschopný a atraktívny pre deti. Vedúci družstiev, ktorí sa zúčastnili na Zlatom blyskáči 2017 boli oslovení, aby vypracovali hodnotenia, ktoré by obsahovali návrhy na zlepšenie a vylúčenie prípadných nedostatkov.

Za poskytnutie kvalitného ubytovania, dobre vybavených spoločenských miestností a za vynikajúcu stravu patrí poďakovanie vedeniu a zamestnancom školského internátu SOŠ drevárska vo Zvolene. Za bezplatné poskytnutie ihriska ako trate pre disciplínu rybolovná technika patrí poďakovanie Základnej škole J. Alexyho. Poďakovanie za poskytnutie revírov a ústretovosť pri zabezpečení pretekárskych tratí patrí MsO SRZ Zvolen. Zvlášť treba poďakovať Ing. Andrejovi Banskimu PhD., podpredsedovi MsO SRZ Zvolen, a riaditeľovi súťaže Zlatý blyskáč za nepretržitú pomoc od otvorenia súťaže až po jej vyhodnotenie. Ďalej pánom Milanovi Pavlovskému za postavenie tratí plávaná a feeder, Matejovi Oťaheľovi a Jánovi Lehotskému za spoluprácu pri tvorbe propozícií a spoločne s pánmi Matejom Benkom a Ľudovítom Polcom za prípravu trate a rozhodovanie v prívlači, Bc. Mariánovi Lepkovi a Jaroslavovi Helerovi za prípravu trate a rozhodovanie RT, a hlavnému rozhodcovi disciplíny feeder Ladislavovi Ješovi. Osobitné poďakovanie patrí Ing. Jaroslavovi Šubjakovi z rybárskej školy v Ivanke pri Dunaji, ktorý okrem besedy o prívlači priamo pri vode pripravil v spolupráci s Ing. Martinou Barancovou Paulíkovou a Ing. Martinom Tócikom besedu o vode, živote v nej a okolo nej. Počas celého podujatia vo funkcii pomocných rozhodcov ako dobrovoľníci pomáhali študenti odboru rybárstva zo Strednej odbornej školy v Ivanke pri Dunaji: Lukáš Slávik, Matúš Gajdy, Roman Telúch a bývalí členovia rybárskeho krúžku v Kysuckom Novom Meste Andrej Vároš a Martin Kukučík. V neposlednom rade treba poďakovať všetkým zúčastneným vedúcim krúžkov. Najmä tým, ktorí priložili ruku k dielu a otvorili tak cestu k príjemnej spolupráci pri vyhodnocovaní výsledkov, Tatiane Minárikovej, Ing. Márii Pethőovej, Zdenkovi Matušiakovi a Martinovi Lipkovi. Za tímovú spoluprácu pri tvorbe nových propozícii treba poďakovať vedúcim sekcií OŠČ a zamestnancom Sekretariátu Rady SRZ.

Za intenzívnu podporu pri príprave a realizácii, a za osobnú účasť na súťaži patrí veľké poďakovanie tajomníkovi SRZ Ing. Ľubošovi Javorovi.

Verím, že nový koncept Zlatého blyskáča sa vykryštalizuje do dlhodobo úspešnej detskej rybárskej súťaže a stane sa dôležitou platformou stretávania sa vedúcich rybárskych krúžkov z celého Slovenska.

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou


Zlatý blyskáč 2017 – výsledky:

Zlatý blyskáč 2017 – Výsledky-prvé tri umiestnenia

Zlatý blyskáč 2017 – Celková výsledková listina