Zlatý blyskáč 2018 – Ružomberok

V nedeľu 17. júna 2018 sa v penzióne Sidorovo Biely Potok – Ružomberok pri prekrásnej horskej riečke Revúca stretlo 9 súťažných družstiev zo 7 základných organizácií, spolu 64 účastníkov z celého Slovenska. Už druhýkrát má táto súťaž s bohatou tradíciou zo 70-tych rokov nové motto: „Hľadá sa všestranný rybár“. Veku súťažiacich a hlavne požiadavke bezpečnosti bola prispôsobená aj voľba pretekárskych tratí. Všetci pretekári boli zároveň vybavení záchrannými vestami.

Prvý deň pretekov sa potvrdilo, že rieka Revúca je nielen vynikajúco zarybneným revírom v krásnom prostredí, ale je aj vhodná na brodenie pre deti, ktoré sa rozhodli súťažiť v disciplínach mucha a prívlač. Početnosť úlovkov, prístupnosť trate bez potreby motorizácie, blízkosť ubytovacieho a stravovacieho zariadenia, vytvárali ideálne podmienky pre tieto rybolovné disciplíny. Rozhodcom zabezpečujúcim správny priebeh týchto disciplín bol Bc. Milan Bajzík. Zaujímavým zistením pre organizátorov bolo, že ani po 12 hodinách pretekania v muškárení a prívlači (8 kôl pretekov) neprejavovali deti únavu pri večernej besede vedenej Ing. Jaroslavom Šubiakom zo Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji. Jeho pútavý prejav a schopnosť zapojiť do besedy o rybárstve, ekológii a štúdiu rybárstva zúčastnené deti (aj vedúcich) vytvorila príjemnú atmosféru vyše hodinovej živej diskusie.

Druhý deň bol pre deti veľmi náročný, pretože slnečné počasie a vysoké teploty sa odrazili nie len na nich ale aj na aktivite rýb. Pretekársku trať disciplín plávaná a feeder postavil na Liptovskej Mare pán Tibor Petruš, ktorý bol zároveň rozhodcom pre tieto disciplíny. Pláž v zátoke pri Liptovskej Sielnici poskytovala blízke parkovanie, možnosť stravovania priamo na mieste a relatívne rovnú, a teda spravodlivú pretekársku trať. Pre mnohých mladých rybárov to bola trpká skúsenosť, no taká niekedy rybačka na Liptovskej Mare býva. Chytilo sa menej rýb ako v predošlý deň na Revúcej, bolo však medzi nimi niekoľko veľkých pleskáčov a kaprov.

Tretí súťažný deň bol zameraný na rybolovnú techniku a vedomostné testy. Preteky v rybolovnej technike sa konali opäť v Bielom Potoku v Ružomberku na miestnom futbalovom ihrisku. Pán Václav Ledvoň, vedúci komisie pre športovú činnosť a výchovu mládeže v MsO Košice, pripravil trať a sprevádzal jednotlivými disciplínami rybolovnej techniky predovšetkým deti, ktoré sa v krúžkoch tomuto športu nikdy nevenovali. Zlatý blyskáč svojou možnosťou voľby súťažných disciplín vytvára priestor, aby sa s rybolovnou technikou deti a vedúci oboznámili, prakticky ju vyskúšali a neskôr aplikovali pri práci v detských rybárskych krúžkoch. Rybolovná technika sa deťom na Zlatom blyskáči veľmi páčila a nejeden vedúci prejavil záujem o informácie, ako zabezpečiť krúžok potrebným vybavením. Nasledovala exkurzia v rybochovnom zariadení Slovryb, a.s., Ružomberok – Biely Potok, kde Ing. Jaroslav Janček deťom sprostredkoval celý proces výroby násady lososovitých druhov rýb a lipňa. Podľa slov vedúcich deti nechceli chovné zariadenie opustiť. Poslednou disciplínou Zlatého blyskáča boli vedomostné testy a rozpoznávanie fotografií rýb prostredníctvom dataprojektoru. Ukázalo sa, že deti v rybárskych krúžkoch boli po vedomostnej stránke veľmi dobre pripravené. Po grilovačke, ktorú pre deti pripravil Richard Michalík majiteľ penziónu Sidorovo prišlo slávnostné vyhodnotenie súťaže, na ktorom nás poctil svojou prítomnosťou tajomník Slovenského rybárskeho zväzu Ing. Ľuboš Javor.

Tento rok boli deti na Zlatom blyskáči rozdelené do dvoch hlavných kategórií: „krúžok“ a „športovci“. Tento model vyhodnocovania sa osvedčil a pritiahol deti a vedúcich, ktorí sa športovej činnosti nevenovali. Väčšina zúčastnených družstiev sa v minulosti o Zlatý blyskáč nezaujímala a nárast záujmu práve tejto skupiny poukazuje na to, že sa stal súťažou atraktívnou pre čoraz širší okruh mladých rybárov a ich vedúcich.

Hlavnými finančnými partnermi súťaže boli firmy RESPECT – Slovakia, s.r.o. – finančné sprostredkovanie v oblasti poistenia a FLAGMAN – Slovakia – výroba a predaj rybárskeho náčinia.

 

Ďalej súťaž podporili rybárske potreby Starfish Liptovský Mikuláš, rybárske potreby Thymallus Ružomberok, Mesto Žilina, Mesto Ružomberok, firma Argus – školské a kancelárske potreby a penzión Sidorovo.

Veľké poďakovanie patrí MsO SRZ Ružomberok, ktorá okrem cien do súťaže poskytla svoj revír Revúca. Osobitne ďakujeme pánovi predsedovi MsO SRZ Ružomberok Ing. Michalovi Blumensteinovi – riaditeľovi súťaže a hlavne vedúcemu krúžku a členovi výboru MsO Ružomberok Jurajovi Líškovi – technickému vedúcemu muškárenia a prívlače, ktorý vytváral zázemie nielen počas príprav ale aj počas trvania celej súťaže. Ruku k dielu priložili študenti Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji Lukáš Slávik a Matúš Gajdy a všetci vedúci družstiev, ich asistenti a sprevádzajúci rodičia.

Zvláštne poďakovanie patrí: garantovi súťaže referentke pre športovú činnosť Rada Žilina Márii Sprušanskej za významnú posilu v príprave a samotnej realizácii, hlavnému technickému vedúcemu Ing. Martinovi Rothovi za prebdené noci pri vytváraní špecifického softvéru pre túto súťaž a spracovávaní výsledkov. Osobitne sa chcem poďakovať pani vedúcej komisie rozhodcov OŠČ Rada Žilina pani Gabriele Hupkovej, ktorá v úlohe hlavného rozhodcu zabezpečila spravodlivé a včasné vyhodnotenie jednotlivých disciplín a celkových výsledkov v tak rozmanitej detskej rybárskej súťaži a pánovi Richardovi Michalíkovi – penzión Sidorovo, ktorý postavil úroveň zabezpečenia detskej rybárskej súťaže na mimoriadne vysokú úroveň. Podnety jednotlivých členov organizačného teamu a vedúcich, ktoré odzneli na večerných poradách budú zapracované do ďalších ročníkov súťaže.

Už teraz sa teším na nasledujúci ročník.

Petrov zdar

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou

Slovenský rybársky zväz Rada ŽilinaGaléria

[wds id=“6″]