Archívy autora: admin_SRZ

VN Ružiná

– platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny.
Počas tej mimoriadnej udalosti vykonáva užívateľ – SRZ, každodenný odlov rýb od 01.06.2020 do odvolania v čase od 05:00 hod do 22:00 hod
Pravidlá odlovu rýb v rámci mimoriadnej udalosti na VN Ružiná

 • § 15 ods. 2 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve- Zákazy podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 10 ods. 5, § 13 ods. 1 až 3, § 14 písm. a) až e) a § 15 ods. 1 písm. b) až i), § 16 písm. j), § 17 písm. k) a § 18 písm. l) sa nevzťahujú na: užívateľa, ktorý vykonáva záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odlov rýb a zber ikier v súvislosti s hospodárením v rybárskych revíroch, ichtyologický prieskum alebo odlov inváznych nepôdných druhov rýb
 • užívateľ podľa § 16 písm. a) vyhlášky 381//2018 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality

Pokyny pri odlove rýb z VN Ružiná

 • pri príchode na miesto odlovu je každý člen SRZ povinný nahlásiť svoju prítomnosť osobne alebo telefonicky užívateľom poverenej osobe (rozpis uvedený nižšie)
 • účastník odlovu musí mať pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov oprávňujúce na lov rýb na VN Ružiná
 • odlov bude povolený len vo vyznačenom úseku VN Ružinná (viď mapka)
 • zákaz používania kŕmenia a vnadidlá
 • zákaz vjazdu motorovým vozidlom do vypustených častí vodnej nádrže
 • zákaz stanovania a bivakovania v blízkosti vodnej nádrže
 • zákaz klásť oheň v obnažených častiach nádrže
 • zákaz odlovu z člna alebo iného plavidla
 • povinnosť dodržiavať rozostupy vo vzdialenosti min. 5 m medzi účastníkmi odlovu
 • účastník odlovu si môže ponechať denný úlovok v rámci §14 vyhlášky MŽPSR č.381/2018
 • každú odlovenú rybu nad rámec denného úlovku alebo nedosahujúcu najmenšiu lovnú mieru je povinný umiestniť podľa pokynov zástupcu užívateľa
 • každý účastník odlovu musí byť vybavený zariadením na prechovanie úlovku v živom stave
 • každá odlovená ryba nad rámec denného úlovku musí byť umiestnená do tohto viditeľne označeného zariadenia, následne  ju účastník podľa pokynov zástupcu užívateľa premiestni do centrálnej priechovnice
 • každý účastník odlovu je povinný dodržiavať všeobecne platné opatrenia na zabránenie šírenia vírusového ochorenia

Aktualizované – Vodná nádrž Orava

VN Orava – 3-5530-1-1 (charakter revíru: kaprový – lovný)
Vodná plocha nádrže (3400 ha) od telesa hrádze po cestný most na štátnej ceste Námestovo – Tvrdošín a po štátnu hranicu s Poľskom, vrátane prítoku Hraničný Kriváň, ktorý predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO (celoročný zákaz lovu rýb – viď. priložená mapka). Bobrovská zátoka a Hraničná zátoka od miest vyznačených tabuľami po prítoky predstavuje chránenú rybiu oblasť CHRO (celoročný zákaz lovu rýb – viď. priložená mapka). V lokalite „Za Jelešňou“ je vyznačený zákaz plavby akéhokoľvek plavidla – viď. priložená mapka. Vo vzdialenosti 200 metrov od telesa hrádze – nad a pod ním (úsek vyznačený tabuľami) platí celoročný zákaz lovu rýb. Zákaz lovu z priehradného telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. Upozorňujeme, že na niektorých lokalitách rybárskeho revíru platia z dôvodu vyhláseného chráneného vtáčieho územia Horná Orava, v ktorom platia 2., 3. a 4. stupne ochrany niektoré obmedzenia a zákazy (viď. priložená mapka). Zavážať a zanášať rybárske nástrahy a návnady, loviť prívlačou v okruhu 50 metrov od aktuálneho stavu brehovej čiary Vtáčieho ostrova a na lokalite Murgaše, vymedzenej na juhovýchode ústim potoka Chyžník vrátane ústia Čiernej Oravy, až po ústie potoka Kriváň na severozápade. Zakazuje sa budovať a umiestňovať pevné stavby, unimobunky, karavany a prístrešky na VN Orava.
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný x/70.
Hospodár:
Ondrej Gavenda: e-mail: gavenda@srzrada.sk; t.č.: 0918 711 549
 
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor rybničný x/70.
Vysvetlenie: číslo 70  na mieste maximálnej lovnej miery znamená, že zákonom stanovená najväčšia lovná miera kapra rybničného bola stanovená na 70cm. Písmeno x na mieste minimálnej lovnej miery značí, že minimálna lovná miera kapra rybničného nebola zmenená. To znamená, že kapra rybničného si môžete privlastniť, pokiaľ je jeho dĺžka aspoň 40 centimetrov a maximálne 69 centimetrov.
Druhy rýb
Hlavným loveným druhom je kapor rybničný. Medzi atraktívne ďalej patria zubáč veľkoústy, šťuka severná a v poslednej dobe sa dobre darí sumcovi veľkému. Medzi bežné úlovky patria všetky druhy bielych rýb, ostriež zelenkavý, boleň dravý. Sporadicky sa lovia aj lososovité druhy rýb.
Spôsob lovu
Povolené spôsoby lovu podľa zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky č. 381/2018 Z.z..
Povolenky
Povolenky sa predávajú denné a týždenné.
Pre nečlenov SRZ denné a týždenné.
Kontakt na predajcov povolení na rybolov:

Ondrej Gavenda, Adresa: Nové Ústie nad Priehradou, 028 01, t.č.: 0918 711 549
Ján Hrkeľ, Adresa: Bernolákova 389/4, Námestovo, 029 01, t.č.: 0905 963 143
Jozef Hnojčík, Adresa: Camping Stará Hora, Vasiľov 97, 029 51, t.č.: 0911 226 936
Ľubomír Sobkovčík, Adresa: Rybárske potreby, Hviezdoslavovo Námestie 1,
Námestovo, 029 01, t.č.: 0944 604 498

Iné obmedzenia rybolovu
Všetky potrebné informácie o obmedzeniach nájdete v priložených mapkách.
Viac o VN Orava (zdroj: sk.wikipedia.org)
VN Orava má rozlohu 35 km², objem 350 miliónov m³ vody, priemernú hĺbku 15 metrov a maximálnu hĺbku 38 metrov – pri priehradnom múre. Prvé práce na projekte sa začali 24. júla 1941 a do prevádzky bola priehrada uvedená v roku 1954. Po napustení ostali pod vodnou hladinou obce SlanicaOsadaHámreĽavkovoÚstie, dolná časť obce Bobrov a 2/3 Námestova. Práve preto sa v Námestove nenachádza historické centrum mesta. Nad hladinou ostal po zatopenej obci Slanica malý vrch, čím vznikli Slanický ostrov nazývaný aj Ostrov umenia a Vtáčí ostrov, ktoré sú pri nízkej hladine vody spojené úzkym prechodom.
Priehrada so svojimi brehmi a ostrovmi patrí k najvýznamnejším lokalitám výskytu vodných vtákov na Slovensku, leží na migračnej trase vodného a pri vode žijúceho vtáctva v cezhraničnej polohe pri hraniciach s Poľskom.
História budovania VN Orava
Oravská kotlina, v ktorej ležali obce Slanica, Ľavkovo, ÚstieOsada a Oravské Hámre bola už v časoch valaskej kolonizácie v 16. storočí značne odlesnená a počas prudkých lejakov silný prúd vody v rieke Orava ohrozoval ľudské obydlia a polia. V snahe využiť tento nespútaný živel boli vypracované viaceré projekty na výstavbu priehrady. Prvý vznikol už v časoch Uhorska v roku 1870, kedy bola vypracovaná štúdia a projekt železobetónovej priehrady na Orave. Ďalší projekt priehrady bol vypracovaný počas prvej svetovej vojny. V období prvej republiky bol zahrnutý do vodohospodárskeho plánu rieky Váh. Po skončení druhej svetovej vojny bol v oblasti uskutočnený aj prvý rozsiahly geologický prieskum. Odborníci odporučili vybudovať zemnú hrádzu, ktorú však Ministerstvo verejných prác v Prahe zamietlo pre nedostatok skúseností. Zemnú hrádzu preto opäť nahradil ďalší projekt betónovej priehrady.
K prvému výkopu základov došlo 11. októbra 1941. Práce na stavbe však nepokračovali, pretože vznikol celý rad problémov v súvislosti s objavením minerálnej vody, ktorá rozleptávala betón. Ďalšie problémy boli spojené so zlomovou poruchou v podloží, vyplnenou mäkkou ílovou, neúnosnou zeminou. Následne došlo k opätovnému prepracovaniu projektov a na základe nového projektu z roku 1943 sa začalo s betónovaním jamy. Napriek všetkým ťažkostiam stavbu vodného diela slávnostne dokončili a prvá turbína bola spustená 2. mája 1953. S dokončovaním stavebných prác sa pokračovalo až do roku 1954.
Turistika
Oravská priehrada patrí medzi obľúbené turistické strediská. Každoročne sem prichádzajú tisícky turistov. V lete je turistami najvyhľadávanejšia južná a západná časť priehrady. V zimných mesiacoch je v obdobiach silných mrazov využívaná nielen domácim obyvateľstvom na rozvíjanie zimných športov a na prechádzky po zamrznutej vodnej ploche.
Na jej brehoch je viacero rekreačných oblastí s možnosťami kúpania, jachtinguvodného bicyklovania, člnkovania, windsurfingu, iných vodných športov a atrakcií. Ubytovanie poskytujú ubytovacie zariadenia v meste Námestovo alebo niekoľko hotelov, množstvo chát a miest určených na kempovanie v tesnej blízkosti brehov priehrady. V lete sa organizujú vyhliadkové plavby loďou okolo ostrova. Najvýznamnejšími rekreačnými strediskami sú Slanická Osada, Prístav, Studnička a pláže pri Námestove.
Na Slanickom ostrove umenia, ktorý je pozostatkom zaplavenej obce Slanica, sa nachádza slanický rímskokatolícky Kostol Povýšenia svätého Kríža postavený v 18. storočí a lapidárium. V súčasnosti je v kostole inštalovaná stála expozícia oravského ľudového umenia, plastiky a maľby a občasne sú v ňom organizované slávnostné koncerty.
Pre rybárov nádrž ponúka pestrý lov sladkovodných rýb najmä zubáčakaprašťuky a hlavátky, no vyskytujú sa tu i úhory, či sumce. Vo vtoku rieky Oravy je obľúbený lov jalcov.
 

VÝROČNÉ ZASADNUTIE KOMISIE ROZHODCOV a ŠKOLENIE ROZHODCOV – zmena termínu konania

Vážení členovia rozhodcovskej komisie SRZ a rozhodcovia SRZ,

Dovoľujeme si Vás informovať, že z kapacitných dôvodov je výročné zasadnutie komisie rozhodcov a školenie rozhodcov, ktoré bolo naplánované na 8.2. 2020 (sobota) preložené o týždeň neskôr a bude sa konať dňa 15.2.2020 o 10.00 hod. v zasadačke SRZ – Rada Žilina.

Ďakujeme za pochopenie,

Gabriela Hupková, v. r.
predseda komisie rozhodcov

Slovenský rybársky zväz na výstavisku Incheba Bratislava

Slovenský rybársky zväz (SRZ) aj tento rok prezentoval svoju činnosť v oblasti práce s deťmi a mládežou na výstave Rybárstvo a voľný čas na bratislavskej Inchebe. Prezentáciu práce v SRZ ale aj Združenia priaznivcov športového rybolovu a Detského rybárskeho krúžku (DRK) Jaroslava Helera organizačne zabezpečil tím spolupracovníkov pod vedením svojho predsedu. Počas 4 dní od 23. do 26. januára 2020 bol realizovaný pestrý program plný prednášok, súťaží a rozhovorov. Návštevníci sa dozvedeli o možnostiach zapojenia detí do súťaží lovu rýb udicou (LRU) a rybolovnej techniky (RT). Deti sa mohli zúčastniť súťaže vo viazaní umelých mušiek – streamerov. Herec Ivan Tuli Vojtek a muškár Tomáš Sýkora sa podelili o svoje muškárske skúsenosti. Patrik Predný študent Veterinárnej a farmaceutickej univerzity v Brne predniesol veľmi pútavú prednášku o rybích zmysloch. Členka DRK Jaroslava Helera a úspešná reprezentantka v LRU – prívlač Soňa Predná otvorila diskusiu s názvom Znovuoživenie slovenských vôd. Reprezentačný tréner Martin Lipka a juniorskí reprezentanti Soňa Predná, Matej Augustín a Jakub Lipka hovorili o svojich skúsenostiach a úspechoch, a sprostredkovali tak návštevníkom svet športového rybolovu. Počas celej výstavy mali možnosť okoloidúce deti vyskúšať si RT v hádzaní do terčov. Úspešní mladí rybári boli ocenení a odniesli si množstvo darčekov. Referent pre prácu s deťmi a mládežou prezentoval prácu sekretariátu SRZ v tejto oblasti a prácu vedúcich DRK naprieč celým Slovenskom. Spoločne s Jaroslavom Helerom boli počas dňa k dispozícií rodičom, vedúcim krúžkov ale aj bežným rybárom aby sa podelili o svoje skúsenosti, novým záujemcom ukázali ako sa stať rybárom a odpovedali na množstvo otázok. Celkovú atmosféru dotvárala svojim vystúpením hudobná skupina Sebi band, v ktorej vystupujú deti z DRK.

Celou výstavou sa niesla priateľská atmosféra spolupráce a chuti pracovať pre SRZ v tejto veľmi náročnej oblasti. Príjemným zistením bolo, že je čoraz viac zanietených ľudí, ktorí pochopili, že deti sú naša budúcnosť. Ako sa k výchove mladých rybárov postavíme dnes bude mať vplyv na formovanie SRZ v budúcnosti.

Mgr. Dušan Jaššo
referent pre prácu s deťmi a mládežou SRZ

Fotogaléria:

[wds id=“18″]

 

Videogaléria:

 

Upútavka relácia NA RYBÁCH

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

 1. Zmena v revírovaní – VN Duchonka. Túto známu vodnú nádrž sme v minulosti navštívili už viackrát. Tentoraz však naša reportáž bude netradičná. Dozviete sa v nej, aké zmeny tunajší rybári zaviedli od 1.1.2020.
 2. Účasť na brigáde v MsO SRZ Nitra. Odpracovať si brigádu je povinnosť každého člena SRZ. Nitrianski rybári využívajú vegetačný kľud na čistenie pobrežných pozemkov. Aké tu však platia pravidlá? Viac nám prezradí hlavný hospodár organizácie.
 3. Previnenia na úseku rybárstva. Nová legislatíva priniesla do praxe pravidlá, ktoré sú nie vždy jasné aj členom rybárskej stráže. A práve na túto tému sa porozprávame s vedúcim rybárskej stráže MsO SRZ v Nitre. Dozviete sa množstvo zaujímavých informácií.
 4. Výroba rybárskych nástrah. Zimné obdobie mnoho rybárov svoj koníček akoby opúšťa, ostatní zas hľadajú rôzne iné činnosti, medzi ktoré bezpochyby patrí aj príprava na nadchádzajúcu sezónu. Výroba vlastných nástrah medzi ne určite patrí, a my Vás to naučíme.
 5. Zimovanie rýb. Na vyhlásených zimoviskách majú ryby počas zimy kľud. Je tomu ale skutočne tak? Z tejto predstavy nás vyviedla návšteva rieky Hron. Okrem rýb sme videli množstvo kormoránov, ktoré tu spôsobujú obrovské škody.
 6. Divácka poradňa. V Závere relácie odpovieme na jednu z diváckych otázok. Tentoraz ste sa pýtali na zvláštne bodky na tele rýb.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

 • Sobota 1. februára o 16:45 hod. – premiéra
 • Nedeľa 2. februára o 08:45 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@ssrzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!

[wds id=“17″]

OZNAM – tlačivá k zarybňovacím plánom

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v zmysle bodu Z8 – VESTNÍKA č. 1/2020 dopĺňame v prílohe oznamu tlačivá  potrebné k vytvoreniu zarybňovacích plánov, výkazu o úlovkoch a zarybneniu. Je potrebné vytvoriť zarybňovací plán aj na revíry CHAP, CHRO a CHOVNÉ, ktoré je potrebné zarybniť aspoň raz za 3 roky.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte svojho príslušného ichtyológa. Kontakty na príslušných ichtyológov:

Marek Horčička horcicka@ssrzrada.sk +421 41 507 36 15 421 948 760 735
dačasne poverený ichtyológ – Bratislavská oblasť
Ing. Dušan Hajňuk hajnuk@ssrzrada.sk +421 41 507 36 26 +421 918 711 523
ichtyológ – Západoslovenská oblasť
Richard Štencl stencl@ssrzrada.sk +421 918 903 641
ichtyológ – Stredoslovenská oblasť
Ing. Stanislav Géci geci.ichtyo@netkosice.sk +421 55 622 55 36 +421 918 711 527
ichtyológ – Východoslovenská oblasť

 

Zároveň Vás prosíme, aby ste prihlášky na Školenie rybárskeho hospodára zaslali do 15.2.2020 na e-mailovú adresu horcicka@ssrzrada.sk , prípadne gavenda@ssrzrada.sk .

Po naplnení minimálneho počtu aspoň  25  uchádzačov  sa kurz uskutoční a účastníkov telefonicky  alebo poštou informujeme o dátume školenia.

Prílohy:

Poukázanie 2% dane z príjmov FO za rok 2019

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári,

dovoľujeme si vás informovať, že dňa 13. decembra 2019 bola vykonaná registrácia Slovenského rybárskeho zväzu ako občianskeho združenia u notára do zoznamu prijímateľov 2% dane z príjmov, ktorého predmetom činnosti je, okrem iného, ochrana a tvorba životného prostredia a podpora a rozvoj športu.

V prípade Vášho záujmu podporiť Slovenský rybársky zväz prostredníctvom poukázania 2% dane z príjmov FO za rok 2019, v prílohe sa nachádza aktuálne tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.

Použitie podielov zaplatených daní je určené Smernicou č. 3116/621/14-OO o použití podielov zaplatených daní, odkaz:

Prílohy:

Ďakujeme Vám za Vašu podporu!

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)


Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybarskeho-zvazu-rady-zilina-januar-2020/


Relevantné prílohy pre túto sekciu:

 

9.       Ročný výkaz o vodných plochách a ich rybárskom využití


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)

Vestník Slovenského rybárskeho zväzu, Rady Žilina (Január 2020)


Celý vestník nájdete na adrese https://www.srzrada.sk/aktuality/vestnik-slovenskeho-rybarskeho-zvazu-rady-zilina-januar-2020/


Relevantné prílohy pre túto sekciu:

 

2.       Zoznam_členov_RS_podklad_2020


Všetky vestníky si môžete pozrieť cez tento odkaz