Archívy autora: Administrator

Informácia k brigádnickej povinnosti členov SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia, vážení členovia SRZ,

vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné:

Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou organizačnej zložky. Členská schôdza alebo mestská konferencia teda stanoví rozsah brigádnickej povinnosti v hodinách.

Stanovy SRZ striktne určujú túto povinnosť pre všetkých členov bez ohľadu na vek, zdravotný stav alebo iné okolnosti. Stanovy SRZ neposkytujú OZ SRZ ani Rade SRZ žiadnu kompetenciu, aby tieto skutočnosti zohľadnili pri kontrole plnenia členských povinností alebo prijali rozhodnutie, že niektorá skupina členov nemusí splniť túto povinnosť. Nie je možné zmeniť ustanovenie Stanov SRZ inak ako rozhodnutím Snemu.

Výbor organizačnej zložky (jej štatutárny orgán) podľa § 15 ods. 10 Stanov SRZ schvaľuje ceny miestnych povolení na rybolov, výšku členských poplatkov a iných poplatkov vyberaných organizačnou zložkou v rozpätí schválenom Radou SRZ. Žiadny interný predpis SRZ nestanovuje aký názov má mať poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády. Nejedná sa však o sankciu ani o pokutu za neodpracovanie brigády, ale člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády -práce a splní si svoju povinnosť. To či sa rozhodne člen odpracovať brigádu alebo uhradiť jej hodnotu, je len na jeho rozhodnutí. Možnosť uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti podľa informácií z OZ SRZ využívajú hlavne členovia, ktorí sa v čase brigád zdržiavajú kvôli práci alebo z iných dôvodov mimo svojho bydliska, z dôvodu príliš nízkeho alebo vysokého veku (podľa Stanov SRZ nie je vekové obmedzenie pre prijatie za člena SRZ), z dôvodu zdravotného stavu a ďalšie.

Nemožnosť fyzicky odpracovať brigádu nemôže automaticky znamenať, sa že člen dopustil disciplinárneho previnenia. Preto sa členom poskytuje aj ďalší spôsob ako si splniť brigádnickú povinnosť v súlade s vnútrozväzovými predpismi- uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti.

Až v tom prípade, ak si člen nesplní brigádnickú povinnosť jedným z vyššie uvedených spôsobov (odpracovaním členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou stanovený rozsah brigádnickej povinnosti alebo uhradením tejto hodnoty) môžu začať disciplinárne orgány konanie kvôli porušeniu Stanov SRZ.

Covid opatrenia k pstruhovej sezóne

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári,

pri príležitosti zahájenia pstruhovej sezóny dňa 16.04.2021 Vás v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID -19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou.

Takisto je potrebné sledovať aktuálne opatrenia, ku zmenám ktorých by malo dôjsť od 19.04.2021. O prípadných zmenách, ktoré by mohli mať vplyv na rybolov Vás budeme bezodkladne informovať.

Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

Covid automat pre šport: https://covidsemafor.sportcenter.sk/domov

16. apríl klope na dvere

Možno s istotou povedať, že 16. apríl sa stal skutočným sviatkom pre rybárov, ktorých opantalo čaro lovu v perejnatých úsekoch potokov, riečok a podhorských riek. Lov lososovitých druhov rýb je veľmi vzrušujúci a má u nás mnoho nadšencov. Po dlhej odmlke sa rok čo rok, plní očakávania vraciame v tento deň k našim zamilovaným miestam s cieľom preľstiť čo najväčší kus. O technike lovu, spôsoboch, náradí a nástrahách sa toho už dosť popísalo. Existuje množstvo odbornej literatúry s touto tématikou, preto sme sa v našom príspevku rozhodli venovať trochu iným otázkam lovu.

Celé znenie príspevku si môžete prečítať v priloženom dokumente.

„Na rybách – Petrov zdar!“, 3. – 4. apríla 2021

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

 • Aké druhy lososovitých rýb lovíme od 16. Apríla? Začiatok pstruhovej sezóny sa nezadržateľne blíži. Aj najnovší diel relácie sme preto zamerali na túto významnú udalosť. V úvode si povieme, aké druhy lososovitých druhov rýb rybári budú môcť od začiatku pstruhovej sezóny loviť a poradíme s výberom vhodnej lokality na zahájenie sezóny.
 • Kvalita vody. Pstruh je ryba s pomerne vysokými nárokmi na kvalitu vody. My Vám ukážeme, ako sa dajú odmerať niektoré rozhodujúce vlastnosti vody, aby sa v nej pstruhom darilo.
 • Čo obnáša kvalitne pripraviť rybárske revíry pred začiatkom sezóny? Loviť ryby je len vyvrcholením starostlivosti o rybárske revíry. Tie je potrebné pred začiatkom sezóny zarybniť násadami, ktoré rovnako treba najprv vychovať. Tušíte, čo všetko to obnáša? Na túto tému sa porozprávame s vedúcim výroby rybích násad v podmienkach Slovenského rybárskeho zväzu.
 • Lov pstruhov v Amerike. Tušíte, že pstruh dúhový je pôvodnou rybou z tohto kontinentu? Prostredníctvom Petra Bieneka sme sa ho sem vybrali loviť. Povieme si niečo o pravidlách, ktoré tu platia, a samozrejme sa pokúsime uloviť aj pstruha dúhového v jeho domácom prostredí.
 • Lov pstruhov na stojatej a tečúcej vode. Keďže pstruhová sezóna ešte nezačala, vrátime sa k vydareným začiatkom pstruhových sezón s predošlých rokov a ukážeme si, čo nám vtedy fungovalo. Niektoré metódy určite budú úspešné aj tento rok.

Keďže relácia bude vysielané tesne pred veľkonočným pondelkom, okrem rybárskych reportáži Vám ukážeme aj to, ako si upliesť veľkonočný korbáč.

Sobota 3. apríla o 13:45 hod. – premiéra
Nedeľa 4. apríla o 09:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!

Zmeny v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu platné od 25. marca 2021

Vážení členovia SRZ,

dňa 25. marca 2021 nadobudli účinnosť nové opatrenia, ktorými došlo k zmenám v obmedzeniach slobody pohybu a pobytu. Pobyt v prírode v rámci okresu je od 25. marca 2021 možný len v čase od 05:00 hod. do 20:00 hod.

Loviacim odporúčame, aby výkon rybárskeho práva uskutočňovali v súlade s uvedeným nariadením a prispôsobili čas lovu aktuálnym platným a účinným opatreniam.

Výzva najstarší aktívny člen SRZ – poďakovanie

V dňoch 2.-28.2. 2021 prebiehala výzva na zaslanie informácie o najstaršom aktívnom členovi OZ SRZ. Na základe prijatých informácií bola výzva vyhodnotená a tajomník SRZ, Ing. Ján Kohút, venoval pri príležitosti 95. výročia SRZ zvláštne povolenie na rybolov z osobného reprezentačného fondu tajomníka SRZ pánovi Emilovi Chrupkovi (1927), členovi SRZ MsO Záhorie. Dňa 15.3.2021 sme obdržali od pána Chrupku poďakovanie, o ktoré sa s Vami radi podelíme.

Poďakovanie

Ponuka spolupráce – Odbor ichtyologický a ekológie rybárskych revírov

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Slovenský rybársky zväz Rada – Žilina, Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov disponuje špičkovým materiálno-technickým vybavením, odbornými personálnymi kapacitami a bohatými skúsenosťami v rámci služieb týkajúcich sa rybárstva, ichtyológie, ako aj ochrany vôd.

Odbor sa okrem iného zaoberá aj činnosťou v nasledovných oblastiach ichtyológie:

 • zisťovanie a analýza stavu rybích spoločenstiev v rámci tečúcich, ako aj stojatých vôd
 • odborná spôsobilosť vybraných zamestnancov odboru v oblasti monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 383/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • špecializované vybavenie na vykonávanie analýz fyzikálno-chemických vlastností vodného prostredia, umožňujúce odhaliť príčiny úhynu rýb alebo mimoriadneho zhoršenia kvality vôd
 • špičkové materiálovo-technické vybavenie na odstraňovanie následkov hromadných úhynov rýb / vodných organizmov
 • stanovenie vekovej štruktúry a rastových ukazovateľov vybraných druhov rýb, ktoré patria medzi základné informácie pre nastavenie vhodného manažmentu v rámci povodí
 • moderné, prehľadné a detailné spracovanie a interpretácia výsledkov analýz alebo získaných údajov aj v porovnaní s dostupnými relevantnými literárnymi zdrojmi
 • návrh opatrení na zlepšenie a nápravu súčasného nevyhovujúceho stavu

V prípade Vášho záujmu o spoluprácu s nami vo vyššie uvedených oblastiach ichtyológie kontaktujte vybraných pracovníkov odboru:

Ing. Martin Farskýfarsky@srzrada.sk+421 918 711 545
ichtyológ - Bratislavská oblasť
Ing. Dušan Hajňukhajnuk@srzrada.sk+421 41 507 36 26+421 918 711 523
ichtyológ - Západoslovenská oblasť
Richard Štenclstencl@srzrada.sk+421 918 903 641
ichtyológ - Stredoslovenská oblasť
Ing. Stanislav Gécigeci.ichtyo@netkosice.sk+421 55 622 55 36+421 918 711 527
ichtyológ - Východoslovenská oblasť

Marek Horčička
vedúci Odboru ichtyologického a ekológie rybárskych revírov
SRZ – Rada Žilina horcicka@srzrada.sk
+421 948 760 735

Oznam – lehota na zaplatenie členského príspevku

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Na základe opakovaných otázok, v súvislosti s lehotou na zaplatenie členského príspevku, Vám dávame do pozornosti nasledovné:

Podľa § 10 ods. 1 písm. c) Stanov SRZ Členstvo vo zväze zaniká nezaplatením členského príspevku v termíne o 31. marca kalendárneho roka, ak člen vopred nepožiadal o prerušenie členstva. Nedodržanie lehoty na zaplatenie členského príspevku možno z preukázateľných závažných dôvodov výnimočne odpustiť, najneskoršie však do konca kalendárneho roka, pričom závažnosť dôvodov posudzuje výbor OZ SRZ.

Zánik členstva nezaplatením upravujú stanovy, preto ani v mimoriadnej situácii ako je táto, nie je možné zmeniť ustanovenie stanov inak ako rozhodnutím snemu (napr. uznesenie Rady SRZ, pretože by upravovalo zánik členstva v rozpore so stanovami). Samotné ustanovenie stanov § 10 ods. 1 písm. c) druhá veta však poskytuje dostatok priestoru pre rozhodnutie výboru OZ SRZ, aby odpustilo zmeškanie lehoty na zaplatenie na základe žiadosti člena SRZ.

Zároveň je potrebné členov SRZ informovať o bezhotovostných možnostiach úhrady členského príspevku.

„Na rybách – Petrov zdar!“, 21. 3. 2021

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

 1. Predstavenie rieky Váh č. 12 a Hričovského kanála č. 2b. Oba tieto revíry sa nachádzajú pod VN Hričov, ktorá bola v roku 2019 vypustená. Spolu s vodnou nádržou bol vypustený aj Hričovský kanál. Prietok vody bol smerovaný do rieky Váh, vďaka čomu bol zarybnený rybou z priehrady. Okrem rýb sem preniklo aj množstvo sedimentov a rôzneho znečistenia. Ako sa s týmto vysporiadali bytčianski rybári? A čo rybolov? Odpovede na tieto otázky zaujímali aj nás.
 2. Bobor a rybári. Počas vychádzok k rybárskym revírom sa s týmto tvorom môžete stretnúť čoraz častejšie. Ak sa Vám ho nepodarilo stretnúť, ponahrýzané a popadané stromy sú neklamným znakom toho, že sa v danej lokalite nachádza. Je ale jeho prítomnosť pre nás dobrou alebo zlou správou?
 3. Koronavírus. Núdzový stav na Slovensku pretrváva aj naďalej a my si po čase opäť upresníme opatrenia, ktoré musíme počas výkonu rybárskeho práva dodržiavať.
 4. Rieka pod riekou. Čítate dobre. Na Slovensku sa nachádza miesto, kde jeden tok tečie popod druhý. Dlhý kanál neďaleko Nových Zámkov preteká popod rieku Nitra a na toto miesto sa spolu vyberieme.
 5. Jarný lov kaprov. Od 15. marca je lov na väčšine stojatých vodných plôch zakázaný. My sme však ešte pred týmto dátumom stihli skúsiť loviť kaprov. Všetky dôležité informácie, ako byť v tomto období úspešný, Vám prinesieme hneď v dvoch samostatných reportážach.

Nedeľa 21. marca o 09:45 hod. – premiéra

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Petra Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!