Archívy autora: Administrator

Aktualizované opatrenie ÚVZ SR: hromadné podujatia

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v prílohe nájdete aktualizované opatrenie Úradu verejného zdravotníctva proti šíreniu koronavírusu. Došlo k zmenám vo vyhláške ku hromadným podujatiam. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

Hromadné podujatia (HP): vo vyhláške ÚVZ SR č. 2 sa momentálne delia hromadné podujatia podľa rizikovosti do troch kategórií – podľa danej kategórie je vždy potrebné upraviť podmienky vstupu a určiť maximálne limity návštevníkov podujatia.

 1. Nízko rizikové HP (napr. divadelné predstavenie bez občerstvenia, bohoslužby bez spevu, kino bez konzumácie) môžu byť realizované za podmienok nosenia respirátora, bez konzumácie, je povinné sedenie, bez spevu a povzbudzovania a pod. Max. kapacita je 50% priestoru alebo 100 osôb (podľa rozhodnutia organizátora), v režime OP.
 2. Stredne rizikové HP (napr. kino s konzumáciou, diváci na šport. podujatiach, stojace kult. podujatia, kongresy, bohoslužby so spevom) môžu byť realizované za podmienok nosenia respirátora, fixného sedenia alebo státia. Max. kapacita je 25% priestoru alebo 100 osôb (podľa rozhodnutia organizátora), v režime OP.
 3. Vysoko rizikové HP (napr. svadby, kary, oslavy, večierky, plesy, diskotéky, HP v prevádzkach verejného stravovania) môžu byť realizované za podmienok nosenia respirátora, konzumácie a pod. Max. kapacita je 20 osôb, v režime OP a je povinný zoznam účastníkov s uvedenými kontaktmi pre prípad epid. vyšetrovania. Zoznam účastníkov je organizátor povinný uchovávať 2 týždne po ukončení podujatia a potom ho zničiť.

Členské schôdze by podľa svojej povahy mohli byť považované za hromadné podujatie nízko alebo stredne rizikové. Pri nízko a stredne rizikovom podujatí si organizátor môže vybrať, či si zvolí pre podujatie počet divákov v absolútnom čísle (max. 100 divákov) alebo pomerom kapacity, kde počet divákov môže byť vyšší ako 100 osôb (50%, resp. 25% kapacity).

Všeobecné opatrenia pre hromadné podujatia (paragraf 3 vyhlášky)

• vyhradenie miesta konania podujatia a vyznačenie vstupu a výstupu
• umožniť vstup len s prekrytými hornými dýchacími cestami
• organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia
• zaistiť pri vstupe dezinfekciu rúk návštevníkov
• často vetrať, vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov
• hygienické zariadenia vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami
zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, to neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, osoby vykonávajúce športovú činnosť, osoby na HP v režime OP, osoby usadené v hľadisku podujatia, umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť a pod.
• zabezpečiť vyvesenie oznamov o povolenom počte účastníkov, o potrebe prekrytia horných dýchacích ciest a ďalšie oznamy – podrobnejšie podmienky sú uvedené vo vyhláške
• tam, kde je to možné, zabezpečiť sedenie v každom druhom rade

Účinnosť zmien je od 12. januára 2022. Kompletné znenie opatrenia je v prílohe.

Rybolov v januári

Individuálna druhová ochrana v januári platí pre tieto druhy rýb: mieň sladkovodný, lipeň tymiánový, ploska pásava, šťuka severná, sumec veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský, hlavátka podunajská, pstruh potočný, pstruh jazerný, sih peleď.

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrajinská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara.

Denná doba lovu v januári:

 • Kaprové vody 06,00 – 21,00.
 • Lipňové vody všeobecný zákaz lovu.
 • Pstruhové vody všeobecný zákaz lovu.
 • Na kaprových vodných nádržiach je od 1. januára zakázaný lov rýb z člna.

Január býva spravidla najchladnejším mesiacom v roku. Tomu zodpovedá aj nízka návštevnosť revírov.

Ryby sa dajú loviť hlave na tečúcich vodách, tie stojaté bývajú väčšinou ukryté pod ľadom. Na tečúcich kaprových vodách lovíme stále aktívne jalce, podustvy a ostrieže. Hoci stále máme možnosť loviť aj dravé druhy rýb, mali by sme brať ohľad na to, že platí ich individuálna ochrana a predovšetkým pri zdolávaní prichádzajú o energiu potrebnú na prežitie zimného obdobia. Rybársky hospodár v januári bilancuje odovzdané povolenia na rybolov. Na základe sumára úlovkov nastavuje zarybňovanie rybárskych revírov a množstvo vydaných povolení. Na stojatých vodách kontroluje stav rybej obsádky, na neprietočných vodných plochách je potrebné robiť otvory v ľade. Na tečúcich vodách je prioritou ochrana rýb zhromaždených na zimoviskách. Už druhú zimu za sebou nie je možné ryby aktívne chrániť pred kormoránmi. Štát zrejme rybie populácie nepovažuje za dôležitú zložku prírody Slovenska a uprednostňuje kormorány žijúce na morskom pobreží.

Každý držiteľ povolenia na rybolov je povinný odovzdať ho vyplnené do 15. januára užívateľovi. Pokiaľ tak neurobí, užívateľ mu nevydá povolenie na ďalší rok.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ Rada – Žilina

Sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách

Upozorňujeme OZ SRZ, že dňa 15. januára 2022 bude na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu prebiehať sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod.

Týmto žiadame všetky organizačné zložky o spoluprácu, nakoľko informácia o počte nocovísk a množstve vyskytujúcich sa kormoránov je potrebná k záverečnej správe o uplatňovaní výnimky na plašenie a odstrel kormorána.

Získané údaje zasielajte elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk alebo poštou na adresu sekretariátu SRZ v Žiline. V prípade nepriaznivého počasia – slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo sneženiu sa termín sčítania presunie na nedeľu 16.1.2022.

Podrobnejšie informácie sú priložené v metodike. V nadväznosti na sčítanie kormorána veľkého bude v dňoch od 13.1.2022 do 16.1.2022 zakázané plašiť a loviť kormorána veľkého podľa aktuálnej platnej výnimky ( č. 10193/2021-9.1 (26/2021 – rozkl.)

Prosíme Vás, aby ste informáciu preposlali aj na poľovnícke združenia s ktorými spolupracujete.

Informácie k rozhodnutiu o povolenom usmrcovaní a úmyselnom plašení kormorána veľkého

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. č. 10193/2021-9.1(26/2021-rozkl.) zo dňa 17. decembra 2021 (Ďalej len „rozhodnutie“), ktorým je za určitých podmienok povolené úmyselné usmrcovanie a úmyselné plašenie kormorána veľkého.

Rozhodnutie je konečné a výnimku je možné vykonávať od 22. decembra 2021. Rozhodnutie aj s jeho prílohami Vám zasielame na oboznámenie.

V prílohe Vám zasielame aj tlačivo záznam o love, zoznam zoológov jednotlivých CHKO ŠOP SR a vzor zmluvy o spolupráci s poľovnými združeniami.

Pred samotnou realizáciu odstrelu alebo rušenia je potrebné najneskôr 1 deň vopred písomne alebo elektronickou poštou oznámiť časový harmonogram (aj niekoľko termínov plánovaných odstrelov naraz) spolu so zoznamom lokalít územne príslušnému útvaru ŠOP SR alebo správe národného parku a kópiu zaslať na Sekretariát Rady SRZ (elektronicky na kormoran@srzrada.sk).

Vyplnený Záznam o love je potrebné v súlade s rozhodnutím zaslať najneskôr do 5 dní písomne alebo elektronickou poštou územne príslušnému útvaru ŠOP SR alebo správe národného parku a kópiu zaslať na Sekretariát Rady SRZ (elektronicky na kormoran@srzrada.sk).

Ak je to potrebné z dôvodu ochrany neresísk a zimovísk rýb, možno rušenie alebo odstrel kormorána veľkého na lokalitách, kde sa tieto nachádzajú, vykonávať aj v období od 15. septembra do 30. septembra kalendárneho roka a od 1. marca do 15. marca kalendárneho roka, a to len ak činnosťou nebudú ohrozené záujmy ochrany prírody v dotknutom území a územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej túto skutočnosť žiadateľovi vopred potvrdí v súhlasnom stanovisku na základe jeho predchádzajúcej žiadosti na územne príslušný organizačný útvar Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. Pokiaľ je potrebné predĺženie ochrany rybárskeho revíru z uvedených dôvodov, je nevyhnutné najneskôr 40 dní pred požadovaným termínom poslať odôvodnenú žiadosť príslušnému ichtyolíógovi. Po doručení stanoviska príslušného orgánu budete bezodkladne informovaní.

O dohodnutom spôsobe rušenia kormorána veľkého ( vizuálne, akustické formy plašenia) a ďalšom nakladaním s ulovenými jedincami je potrebné, aby ste sa v súlade s rozhodnutím, dohodli s územne príslušným útvarom ŠOP SR alebo správou národného parku.

SRZ- Rada Žilina vyčlenil finančné prostriedky na nákup streliva. Aktuálne rokujeme s dodávateľom a v krátkej dobe bude prebiehať distribúcia. O podmienkach poskytnutia bezplatného streliva na realizáciu odstrelu kormorána veľkého Vás informovať.

Dovoľujeme si Vás požiadať o dôsledné dodržiavanie podmienok povolenia výnimky a predchádzaniu možných sankcií podľa platnej legislatívy.

S pozdravom

Marek Horčička
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Andreja Kmeťa 20
010 55 Žilina
Tel.:+421 41/507 36 25
Mobile: +421 948 936 710

Uplynulý rok bol konsolidačný, našli sa prostriedky aj na investície

Žilina 29. decembra (TASR) – Kým rok 2020 bol pre Slovenský rybársky zväz (SRZ) rokom sanácie neutešeného stavu zväzu, tento rok bol v znamení konsolidácie, ale aj niektorých investičných projektov. Pre TASR to povedal tajomník SRZ – Rady v Žiline Ján Kohút.
„V roku 2020 sa nám podarilo vyriešiť otázku stabilizovania sekretariátu, ktorý bol do mimoriadneho snemu (november 2019, pozn. TASR) v rozvrate. Museli sme vyriešiť zlú finančnú situáciu po ‚predaji‘ rybochovného zariadenia v Považskej Bystrici. Za jeho predaj (3,4 milióna eur) dodnes nemáme na účte ani cent, ale museli sme uhradiť štátu DPH a daň z príjmu,“ skonštatoval tajomník SRZ…

Pokračovanie článku na tasr.sk

Rozhodnutie o povolení výnimky – kormorán veľký

Dňa 22. decembra 2021 nám bolo doručené rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR, ktorým je povolená výnimka zo zákazov ustanovených zákonom o ochrane prírody.

Výnimkou sa povoľuje za určitých podmienok úmyselne usmrcovať a úmyselne rušiť jedincov chráneného druhu živočícha – kormorána veľkého. Podmienky povolenia výnimky sú uvedené vo výroku rozhodnutia.

Výnimka platí odo dňa doručenia rozhodnutia do 15. marca 2027.

„Na rybách – Petrov zdar!“, 19. a 20. decembra 2021

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

 1. Predstavenie priesakových kanálov rieky Dunaj. Priesakové kanále rieky Dunaj patria k nenápadným, no o to zaujímavejším rybárskym revírom. Uloviť v nich môžete všetky druhy rýb, ktoré sa nachádzajú v Dunaji. Dokonca, veľmi dobre sa tu darí aj násadám pstruha. Vďaka priezračnej vode sú však kanále zarastené rôznymi druhmi vegetácie, a práve z tohto dôvodu ich Slovenský rybársky zväz zarybňuje aj násadou amura. A práve pri tejto príležitosti si o tomto zaujímavom druhu ryby povieme viac.
 2. Predvianočný lov kaprov. Čo by to bolo za rybára, keby si štedrovečernú rybu neulovil sám. Je to ale také jednoduché? Čo musíme spraviť, aby sme nakoniec nemuseli stáť v rade pred stánkom s rybami? To nám prezradí Jaroslav Haššo.
 3. Ako správne spracovať jesetera. V posledných rokoch sa dostávajú do popredia menej známe druhy rýb, ako napríklad jeseter. Pokiaľ sa ale rozhodnete tento druh ryby zakúpiť na štedrovečerný stôl, mali by ste ho vedieť aj správne spracovať. A práve to Vás naučíme.
 4. Vianočné recepty. V závere relácie si pripravíme dva zaujímavé recepty z rýb. Hlavnou výhodou oboch je jednoduchá príprava, ktorú zvládne naozaj každý. A samozrejme, pokiaľ sa týmito receptami necháte inšpirovať, Vaša rodina to počas vianočnej večere rozhodne ocení!

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Nedeľa 19. decembra o 11:00 hod. – premiéra
Pondelok 20. decembra o 08:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!

Vianočný predaj rýb

Otváracie hodiny:

 • Piatok 17.12.         9:00-15.30 hod
 • Sobota 18.12.       9:00-12:00 hod
 • Pondelok 20.12.   9:00-15:30 hod
 • Utorok 21.12.        9:00-15:30 hod
 • Streda 22.12.        9:00-15:30 hod
 • Štvrtok 23.12.       9:00-15:30 hod