Archívy autora: Administrator

Najvyššia návštevnosť internetových stránok na Slovensku v kategórii ŠPORT podľa TOPlist.sk

Dovoľujeme si Vás informovať, že naša internetová stránka dosiahla podľa údajov TOPlist.SK najvyššiu návštevnosť internetových stránok na Slovensku v kategórii ŠPORT https://www.toplist.sk/sport/#1271456 .

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí našu aktualizovanú stránku navštevujú a využívajú ju ako zdroj informácií o rybárstve ako takom.

Kancelária tajomníka SRZ

SRZ Rada – Žilina

Sčítanie kormorána veľkého 15.-17.1.2021

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, vážení rybári,

ak sa v rámci vychádzok do prírody v rámci svojho okresu ( za dodržania všetkých platných opatrení na zabránenie šírenia COVID-19) budete nachádzať v dňoch 15. až 17. januára 2021 pri revíroch Vašej MsO/MO SRZ, chceli by sme Vás požiadať o pomoc pri sčítaní kormorána veľkého na nocoviskách. Metodiku sčítania, ako aj formulár na sčítanie nájdete v prílohe.

Vyplnený formulár zašlite, prosím, elektronicky na adresu stencl@srzrada.sk

Usmernenie k odovzdávaniu povolení na rybolov za rok 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

v súvislosti s opatreniami, ktoré majú zabrániť šíreniu COVID-19 a s nimi súvisiacim zákazom vychádzania si vás dovoľujeme upozorniť na vykonávanie odovzdania povoleniek za uplynulý rok 2020.

§14 ods. 21 vyhlášky 381/2018 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov:

„Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.“

Vzhľadom na účinný zákaz vychádzania, ktorého trvanie presiahne 15. január, ktorý je stanovený ako posledný deň na odovzdanie vyplnených povoleniek je potrebné na doručovanie povoleniek použiť iný spôsob, ako osobné odovzdanie v rybárskom dome.

Do pozornosti dávame možnosť využiť na odovzdanie povoleniek poštovú prepravu. Cesta na poštu je aktuálne uvedená medzi výnimkami zo zákazu vychádzania a dáva členom, ale aj zástupcom organizácií možnosť, odovzdať a prijať povolenky poštou.

Držiteľom povolení odporúčame zaslať tieto povolenky doporučene s doručenkou, aby bolo preukázateľné, že minuloročné povolenky odovzdali. Takisto si vás dovoľujeme upozorniť na to, že nie je možné brániť odovzdaniu povolenky prostredníctvom pošty, keďže vyhláška neustanovuje spôsob, akým má byť povolenka odovzdaná. Samotnú doručenku je potrebné z ustálenej súdnej praxe považovať za verejnú listinu (rovnako ako povolenie na rybolov) a teda tento spôsob doručenia nemôže zakladať pochybnosti o odovzdaní povolenia.

Člen ako fyzická osoba, nemôže byť v súlade s Ústavou SR nútený, aby konal niečo, čo mu neukladá právny predpis. Teda nie je možné od neho vyžadovať, aby povolenku odovzdal iba osobne. Aj z uvedených dôvodov vám odporúčame na odovzdanie povoleniek použiť práve poštovú prepravu.

V prípade, ak má organizácia zavedený iný spôsob napr. kuriér, schránka v exteriéri rybárskeho domu, prípadne výdajné miesto v obchode, alebo iné organizačnou zložkou určené miesto a ďalšie, je možné odovzdať povolenie za rok 2020 aj týmto spôsobom.

Usmernenie štatutárnym zástupcom OZ SRZ – 01.01.2021

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

dňa 31. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 808/2020, ktorým je od 1. januára 2021 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.

Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 24. januára 2021. Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe.

Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania.

Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 1. januára 2021 porušením zákazu vychádzania.

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť v súlade s výnimkou č. 3 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) napríklad :

– vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 sa vykoná poštou/kuriérom na OZ SRZ/kontaktnej osobe alebo do zbernej schránky prípadne iné,

– prebehne kontrola povolenia na rybolov na rok 2020 poverenou osobou, úhrada poplatkov spojených s výdajom povolení bezhotovostne,

– následne prebehne odoslanie povolenia na rybolov s požadovanými známkami poštou/kuriérom/ďalšie alebo výdaj povolenia na základe elektronickej/telefonickej objednávky cez okienko ako vo výdajnom mieste alebo je možné využiť služby zásielkovne/výdajného miesta iných obdchodov/pošty/kuriéra.

V prípade výdaja povolení cez výdajné okienko je potrebné dodržiavanie prísnych hygienických podmienok (dezinfekcia, rúško, 2 m vzdialenosť). V záujme predchádzania zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb pri výdajnom okienku, odporúčame „objednávanie“ na konkrétny čas alebo iný vhodný spôsob organizácie výdajov.

V prípade, ak osoby, ktoré zabezpečujú výdaj povolení nie sú v pracovnom pomere s OZ SRZ, odporúčame s nimi uzavrieť Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti a vystaviť im potvrdenie pre účely výnimky zo zákazu vychádzania.

Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.

Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou.

Podľa § 1 ods. 2 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú Mestské a Miestne organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí a na zodpovednosti každej organizačnej zložky, aby zvážila svoje možnosti a podľa toho pristúpila k výdaju povolení na rybolov na rok 2021 vhodným spôsobom.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opatrenia sa môžu meniť a je potrebné sledovať aktuálnu situáciu. V prípade, že dôjde k zmene opatrení, hneď ako to bude možné, vypracujeme usmernenie, ktoré Vám bude zaslané a zverejnené na webovej stránke SRZ.