Archívy autora: Administrator

Plánovaná jarná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja

Obdržali sme nasledovnú informáciu od VVB, š.p.:

oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy (ŠOP SR) sa uskutoční jarná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI)

Základné parametre záplavy:
termín začatia: 26.3.2023
dĺžka trvania: 34 dní (do 28.4.2023)
kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)

Viac info je v priloženom dokumente.

 

22. marec – Svetový deň vody

Každoročne si 22. marca pripomíname Svetový deň vody. Tento deň bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1993, s cieľom upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je nenahraditeľná a je základnou podmienkou pre život na Zemi.
Voda tvorí viac ako dve tretiny zemského povrchu.
Je neodmysliteľnou zložkou živočíšnych a rastlinných organizmov, je prostredím, v ktorom prebiehajú všetky životne dôležité chemické reakcie.

Z celkového množstva vody sa až 97 % vody nachádza v oceánoch a moriach. To znamená, že len 3 % pripadajú na vodu sladkovodnú.

Pozrime sa na tieto 3 % ešte trochu podrobnejšie:

 • Celých 69 % sladkovodnej vody sea ukrýva v ľadovcoch na severnom a južnom póle.
 • Dalších 30 % predstavuje podzemná voda.
 • A len 1 % pripadá na vodu povrchovú a atmosferickú.

Na pitie je vhodná najmä podzemná alebo povrchová voda. Je tedy jasné, že na konzumáciu sa hodí len mizivé percento vody na Zemi. Viac než 1 miliarda ľudí stále nemá prístup k čerstvej vode. Práve nedostatok pitnej vody na Zemi si každý rok vyžiada milióny obetí. Uvádza sa, že až 3,4 milióna ľudí umrie ročne pre príčiny súvisiace s vodou. Dôvodom môže byť vzdialenosť pitnej vody od obydlí, dlhé obdobie sucha alebo kontaminácia vodných zdrojov.

22. marec je aj pre nás, rybárov, príležitosťou pripomenúť všetkým mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie života na zemi ako takého. Zvyšujme povedomie o týchto problémoch a ich možných riešeniach.

Veďme naše deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

Našou úlohou je premeniť slová na činy v tejto oblasti.

Kancelária tajomníka SRZ

Výroba hniezd z kokosového vlákna na podporu neresu ZUBÁČA a ostatných druhov rýb VN Sľňava

Vážení rybári, Vážené rybárky a SRZ,

Naša milovaná VN Sľňava ako každoročne zažíva stretnutie rybárov a rybárok, ktorí sú
nadšencami prívlače a lovu dravcov. Všetci sa tu stretávame za účelom výroby hniezd
z kokosového vlákna na podporu prirodzeného neresu Zubáča veľkoústeho a následne aj
ostatných druhov rýb…

Viac sa dočítate v priloženom príspevku.

Obrazy mladých rybárov DMSR

Občianske združenie Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom a Základnou umeleckou školou Brusno organizuje nultý ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže Obrazy mladých rybárov DMSR.
Trvanie súťaže: 1. február – 30. marec 2023

Témy:

1. kategória – škôlkari – ryba v prirodzenom prostredí – téma krajina.

2. kategória 1.-4. ročník:
– ryba v prirodzenom prostredí – téma krajina,
– môj prvý rybársky kamarát – téma figúra,
– moja prvá udica – téma zátišie.

3. kategória 5.-9. ročník:
– ryba v prirodzenom prostredí – téma krajina,
– môj prvý rybársky kamarát – téma figúra,
– moja prvá udica – téma zátišie,
– rybožravé predátory.

Techniky:
maľba – olej, tempera, akryl, pastel;
kresba – ceruzou, uhľom, rudkou, tušom.

Každý mladý rybár – rybárka môže súťažiť s jednou výtvarnou prácou vo formáte A4 zodpovedajúcou jednej z vyhlásených tém. Na opačnú stranu práce musí uviesť:

• názov práce, vek, meno a priezvisko autora;
• adresa detského rybárskeho krúžku, meno vedúceho, telefonický kontakt a e-mail.

Všetky výtvarné práce z detského rybárskeho krúžku vedúci pošle v spoločnej obálke najneskôr do 30.marca 2023 na adresu Základná umelecká škola Brusno, Pod Dubinkou 212, 976 62. Výtvarne práce môžu byť využité na propagačné účely a originály zaslané do súťaže neposielame naspäť.

Zaslané práce vo všetkých kategóriách vyhodnotí odborná porota. Slávnostné ocenenie víťazov súťaže prebehne v sídle Slovenského rybárskeho zväzu Andreja Kmeťa 20 v Žiline v apríli 2023. Výsledky budú uverejnené na internetových stránkach www.detiamladezsr.sk, www.srzrada.sk, na facebooku a v časopisoch Poľovníctvo a rybárstvo a Slovenský rybár.

V prípade otázok treba kontaktovať predsedu odbornej poroty pána Michala Uhríka tel: 0911 124 975.
Petrov zdar

Na rybách – Petrov zdar!, 18.- 20.3.2023

dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

 1. Predstavenie Klátovského ramena. Toto rameno je pravostranným prítokom Malého Dunaja a spadá do 5. stupňa ochrany. Z rybárskeho hľadiska je však významnou lokalitou, v ktorej sa vyskytujú viaceré druhy ohrozených druhov živočíchov, vrátane rýb. V úvode relácie sa sem vyberieme, a zároveň sa tu zúčastnime jednej zaujímavej brigády.
 2. Muškárska nedeľa. Koncom februára sme sa zúčastnili zaujímavej akcie pripravenej pre deti, ktorú zorganizovalo občianske združenie Deti a mládež slovenského rybárstva. Mladí viazači umelých mušiek si tu zmerali svoje sily a zároveň sa mohli čo-to priučiť.
 3. Prezentácia meracích prístrojov. Technika ide neustále dopredu a aj z tohto dôvodu sa v Žiline konalo predstavenie moderných meracích zariadení na rozbor vody. Ako pomáhajú takmer denno denne ichtyológom Slovenského rybárskeho zväzu, sme sa opýtali priamo ich.
 4. Odstraňovanie migračnej bariéry na Starohorskom potoku. Starých a zbytočných migračných bariér máme na našich tokoch mnoho. Aj z tohto dôvodu začal Slovenský vodohospodársky podnik s ich odstraňovaním. Na jednu takú bariéru sa pozrieme v Starých Horách.
 5. Lov rýb na plávanú. Lovom rýb v našich rybárskych revíroch sa lúčime takmer v každej relácii. Inak tomu nebude ani cez víkend. Vyberieme sa k rieke Váh do Piešťan a ukážeme si lov na jednu dnes už takmer zabudnutú nástrahu.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 18. marca o 15:30 hod. – premiéra
Nedeľa 19. marca o 9:55 hod. – repríza
Pondelok 20. marca 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:
https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n
Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!

Osadzovanie hniezd na podporu prirodzeného neresu rýb na VN Žilina

S blížiacou sa jarou a postupným nárastom teploty vody zároveň prichádza aj čas prirodzenej reprodukcie väčšiny našich pôvodných druhov rýb. Tento proces je však na mnohých vodných tokoch ako aj umelo vytvorených nádržiach výrazne limitovaný, ba až znemožnený. Hlavným dôvodom je predovšetkým absencia vhodných habitatových podmienok prostredia a taktiež silne narušený vodný režim prejavujúci sa výrazným kolísaním vodnej hladiny. Oba problémy sa citeľne dotýkajú aj najmladšieho vodného diela na rieke Váh, ktoré predstavuje Vodná nádrž Žilina (revír č. 3-6010-1-1).

Z tohto dôvodu začal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina s výrobou a následným osádzaním umelo vytvorených „hniezd“, ktoré slúžia práve za účelom podpory prirodzenej reprodukcie rýb vo vodách tejto nádrže. Tieto hniezda tak do určitej miery nahrádzajú chýbajúce prirodzené podmienky prostredia a po nerese zároveň slúžia aj na ochranu vyliahnutého plôdika. Materiál hniezd pochádza z prírodného materiálu v danej oblasti a tvorí ho najmä smreková čečina, viaceré druhy vodných tráv ako aj rôzne druhy drevín. Pozitívne skúsenosti prinieslo aj používanie očistených vianočných stromčekov. Aplikácia takto vyrobených hniezd predstavuje dôležitú súčasť hospodárenia na vodnej nádrži už niekoľko rokov, a to najmä z dôvodu vysokej miery zabahnenia a každodenného kolísania hladiny, ktoré výrazne limitujú možnosti prirodzeného neresu fytofilných (šťuka, pleskáč), ako aj indiferentných (plotica, ostriež, zubáč) druhov rýb.

Podpora prirodzeného neresu zvyšuje mieru odolnosti a adaptability vyliahnutej mlade, z čoho následne vyplýva aj vyššia miera prežívania takto vyliahnutých rýb. Významným prínosom je aj zachovanie prirodzeného genofondu a zvýšenie vnútrodruhovej variability. Nemenej dôležitým faktorom podpory pre zvýšenú mieru prirodzenej reprodukcie je aj ušetrenie časti finančných prostriedkov určených na umelé zarybňovanie.

Text a foto: Peter Križek & Richard Baran
Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina

Na rybách – Petrov zdar!, 4.-6.3.2023

Dovoľujeme si Vás upozorniť na blížiacu sa premiéru rybárskej relácie s názvom „Na rybách – Petrov zdar!“, ktorú Vám na televízne obrazovky prináša Slovenský rybársky zväz v spolupráci s RTVS. Pripájame Vám zoznam tém, ktoré sú jej obsahom:

 1. Predstavenie riečky Radošinka. Táto nenápadná riečka pramení v Považskom Inovci a preteká okresmi Topoľčany a Nitra. Tieto organizačné zložky Slovenského rybárskeho zväzu na nej aj hospodária. My sme sa zaujímali o jej spodný úsek spadajúci do obhospodarovania nitrianskych rybárov.
 2. Brigáda v zimných mesiacoch. Ľudia si často krát myslia, že rybári počas zimných mesiacov sedia doma s nohami vyloženými na stole. Opak je však pravdou. Aj v zime sa treba o ryby starať. Napríklad aj vypiľovaním otvorov v ľade či údržbou porastov v okolí rybárskych revírov. Takýchto brigád sme sa zúčastnili v Nitre a Handlovej.
 3. Čo nové na Dunaji? Na našej najväčšej rieke sa v dohľadnej dobe chystajú viaceré zmeny, ktoré sú zamerané na zlepšenie životných podmienok pre ryby a ostatné vodné živočíchy. Aké sú to nám prezradí ichtyológ Slovenského rybárskeho zväzu.
 4. Zimná starostlivosť o ryby. Aj chovatelia rýb majú počas zimných mesiacov plné ruky práce. Viac o ich činnosti nám prezradí rybársky hospodár mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Martine.
 5. Predstavenie rýb – Lipeň tymiánový. V závere relácie sa k lovu rýb pre zlé počasie tento raz nedostaneme. Ukážeme si teda jeden zaujímavý druh ryby – lipňa tymiánového.

Reláciu „Na rybách – Petrov zdar!“ si môžete pozrieť na „Dvojke“ v čase:

Sobota 4. marca o 15:40 hod. – premiéra
Nedeľa 5. marca o 9:55 hod. – repríza
Pondelok 6. marca 17:55 hod. – repríza

V prípade, že ste reláciu nestihli, môžete si ju pozrieť v archíve RTVS:

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv?l=n

Zároveň dávame do pozornosti aj kontaktné údaje na redaktora relácie pána Martiša, ktorého môžete kontaktovať v prípade zaujímavých námetov do relácie: redaktor@srzrada.sk, 0948 560 900.

Prajeme príjemné sledovanie!

Muškárska nedeľa DMSR

Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. v spolupráci so Slovenským rybárskym
zväzom, Slovenským zväzom športového rybolovu a mestom Kysucké Nové Mesto
organizujú nultý ročník celoslovenskej detskej súťaže vo viazaní umelých mušiek.

Dátum a miesto podujatia:
26. február 2023
Mestská športová hala, Športová 1338, Kysucké Nové Mesto

Časový harmonogram:
8.45 – Registrácia a losovanie
9.00 – Otvorenie podujatia
9.30 – Súťažné viazanie umelých mušiek a prezentácie členov odbornej poroty
11.45 – Obed
13.00 – Vyhodnotenie
14.00 – Záver

viac sa dočítate v prílohe.