Oznamy - články

Sčítanie kormorána veľkého 2020

Sčítanie kormorána veľkého 2020

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, v súvislosti s nadchádzajúcim pravidelným medzinárodným sčítaním vodného vtáctva bude prebiehať dňa 18. januára 2020 na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu sčítanie kormorána veľkého na nocoviskách a to v čase od 14,00 do 17,00 hod. V prípade nepriaznivého počasia — slabej viditeľnosti kvôli hmle alebo sneženiu sa termín sčítania presunie na

Pozvánka na výročné zasadnutia športových odborov – zmena miesta zasadnutia sekcie Prívlač

Vážení športoví rybári, v zmysle plánu práce odboru športovej činnosti SRZ a SZŠR pre rok 2020 Vás pozývame na výročné zasadnutia športových odborov, na ktoré Vás žiadame vyslať vedúceho družstva prihláseného do postupovej súťaže pre rok 2020  alebo písomne povereného delegáta Vašej OZ SRZ. Zasadnutia sa uskutočnia v zasadačke SRZ Rady v Žiline v termínoch: 18. 1. 2020 sobota

Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Ružiná

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina oznamuje držiteľom kaprových zväzových povolení na rybolov, že v súlade s §15, odst. 1 písm. c) zákona č. 216/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov, platí od 26. 12. 2019 na rybárskom revíri č. 3-5700-1-1 VN Ružiná zákaz lovu rýb z dôvodu ich nazhromaždenia na zostávajúcej vodnej ploche nádrže, ktorá

Zápisnica zo zasadnutia Rady SRZ zo dňa 14. decembra 2019

Dňa 14. decembra  2019 sa konalo zasadnutie Rady SRZ. Program: Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ Kontrola uznesení Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2019 s komentárom Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2019 a 1-10/2018 Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov Informácia o aktuálnom stave odpredaja rybného strediska Považská Bystrica Návrh plánu práce Prezídia a Rady

Disciplinárny poriadok SRZ platný od 1. januára 2020

Jednou z hlavných úloh SRZ je odborná a kultúrna výchova svojich členov v oblasti rybárstva a športového rybolovu. Súčasťou tejto výchovy je aj výchova k dobrovoľnému a disciplinovanému plneniu zväzových úloh, členských povinností a dodržiavaniu právnych predpisov na úseku rybárstva. Disciplinárny poriadok je vnútrozväzovou normou a je záväzný pre ústredné orgány zväzu, orgány organizačných zložiek a všetkých

Smernica o platení zápisného, členských poplatkov a o vydávaní povolení na rybolov v znení Dodatku

Rada Slovenského rybárskeho zväzu na zabezpečenie postupu platenia zápisného, členských príspevkov, vydávania povolení na rybolov na rybárske revíry SRZ a určovania ich cien, ako i použitie finančných prostriedkov, vydáva pre organizačné zložky a orgány SRZ túto záväznú smernicu: Smernica o platení zápisného členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov s dodatkom Vzory základných druhov

Informácia z konania XIII. Mimoriadneho Snemu SRZ

Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu, dňa 23. novembra 2019 sa konal v Žiline XIII. Mimoriadny Snem Slovenského rybárskeho zväzu s hlavnými bodmi rokovania: Odvolanie tajomníka SRZ Novela Stanov SRZ Voľba tajomníka SRZ Prítomných bolo 243 z pozvaných 244 delegátov OZ SRZ. Ing. Ľuboš Javor bol odvolaný z funkcie tajomníka, keď za jeho odvolanie hlasovalo 207 z 243 delegátov

Mesačníka SRZ – 12/2019

Vážení členovia SRZ, dovoľte, aby sme Vás upozornili na nové číslo Mesačníka Slovenského rybárskeho zväzu, ktorý si môžete pozrieť na nasledovnom odkaze: https://issuu.com/srzrada/docs/srz_mesacnik_12_2019 Nájdete v ňom viaceré zaujímavé témy: Príhovor tajomníka SRZ Ing. Jána Kohúta Vypúšťanie VN Ružiná Zmeny vo výdaji rybárskych povolení Život pod vodou vs. zásahy do tokov Zlatá udica – zlatý blyskáč

Top